Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:10


2004-03-07

Undantag från budplikt (Smarteq)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 2 mars 2004 en framställning från Lars Wahlqvist, styrelseordförande i Smarteq AB, som ombud för Consafe IT AB.

BAKGRUND

Smarteq AB är noterat vid Nordic Growth Market (NGM). Enligt framställningen beslutades i maj 2003 om företagsrekonstruktion av Smarteq AB sedan bolaget ansökt om detta efter en längre tid av ekonomiska svårigheter som en följd av stora problem att sammansmälta två förvärvade enheter med bolaget.

I ett skede av företagsrekonstruktionen inlämnades en konkursansökan mot bolaget. Bolagets fyra huvudägare tillförde då 9 MSEK som lån med hög risk varvid den omedelbara konkursen kunde undvikas. Efter överenskommelser med banker, leverantörer och övriga fordringsägare förklarades företagsrekonstruktionen avslutad i augusti 2003.

Som ett led i rekonstruktionen beslutades vid extra bolagsstämma den 4 december 2003 om en rad åtgärder. Samtliga beslut vid den extra bolagsstämman fattades enhälligt av närvarande aktieägare, kvittningsemission om 9 milj kr avseende ovannämnda lån, förtida konvertering av lån på 5,45 milj kr (varav 4,65 milj kr från nämnda ovanstående huvudägare), företrädesemission till samtliga aktieägare om 25,1 milj kr och nedsättning av aktiekapitalet.

Som kompensation för ovannämnda lån och för att säkra framtida kapitalbehov emitterades till nämnda fyra ägare teckningsoptioner som ger rätt att senast i maj 2005 teckna 220 milj aktier. Vid fullt utnyttjande ger detta företaget 22 milj kr i nytt kapital.

Under november 2003 överenskoms mellan Consafe IT AB (”Consafe”) och de fyra huvudägarna att Consafe skulle överta samtliga deras teckningsrätter i företrädesemissionen, vilket innebar att ca 2/3 av emissionen säkrades. Samtidigt utfärdade de fyra ägarna till Consafe dels en option att förvärva hälften av de 220 milj teckningsoptioner som skulle emitteras till huvudägarna, dels en option att från dem förvärva aktier motsvarande ca 3,4 % av aktiekapitalet.

Consafes ägarandel är för närvarande 29,5 %. Om samtliga optioner utnyttjas kommer Consafe att erhålla ca 40 % av bolagets aktiekapital. Consafe avser att utnyttja sina båda optioner och att tillföra bolaget ytterligare 11 milj kr senast i maj 2005. Den emission som avses ske med utnyttjande av teckningsoptionerna är enligt framställningen nödvändig för att företagsrekonstruktionen framgångsrikt skall kunna fullföljas. Så som nämnden har tolkat framställningen saknar de tidigare fyra huvudägarna möjligheter att ensamma svara för det kapitaltillskott som utnyttjandet av teckningsoptionerna avses medföra.

Consafe hemställer om dispens från budplikt.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 i reglernas nuvarande lydelse när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

I det nu aktuella fallet är de planerade transaktionerna ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. En dispens måste i detta fall ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Consafe undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Consafe på det sätt som beskrivs i framställningen dels med stöd av förvärvade teckningsoptioner deltar i en emission av aktier i Smarteq AB senast i maj 2005, dels med stöd av köpoptioner förvärvar aktier i nämnda bolag och därmed uppnår en andel om högst 40 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman