Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:14


2004-05-15

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 maj 2004 en framställning från Linklaters Advokatbyrå som ombud för Littco S.a.r.l. ("Littco").

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Digital Vision AB (publ) ("Digital Vision") är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Observationsavdelningen. Betal­kursen för Digital Vision-aktien är för närvarande 5,70 kr. Den genomsnittliga sista betalkursen för Digital Vision-aktien under de senaste tio handelsdagarna var 5,85 kr. Alla aktier i bolaget har lika rätt.

I början av år 2002 genomfördes en företrädes­emission i Digital Vision. Innan företrädes­emissionen genomfördes ägde Littco knappt 40 procent av aktierna i Digital Vision. I företrädes­emissionen tvingades Littco, i egenskap av garant för emissionen, teckna sig för nya aktier. Littco hade dessförinnan genom beslut av Aktiemarknadsnämnden medgivits undantag från budplikt (AMN 2002:04). Littco kontrolleras av Lars Taflin.

Littco äger idag cirka 46,6 procent av aktierna i Digital Vision. De fyra nästkommande största ägarna innehar tillsammans cirka 17,4 procent av aktierna. Återstående aktier innehas av cirka 1 500 aktieägare.

Digital Vision erbjuder produkter och system för efterbearbetning av spelfilm, TV och reklam­film samt för distribution av digitaliserat ljud och bild. Digital Vision har upprättat kontroll­balansräkning i enlighet med 13 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385), som utvisade att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Vid ordinarie bolagsstämma den 14 april 2004, där kontrollbalansräkningen behandlades, beslutade bolagsstämman att bolaget inte skulle träda i likvidation. För närvarande uppvisar Digital Visions räken­skaper på såväl moderbolags- som koncernnivå ett negativt eget kapital. Följaktligen behöver bolaget omgående stärka sin finansiella ställning. Härutöver är bolaget i behov av att stärka likviditeten för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet.

För att stärka balansräkningen, lösa problemen med likviditeten och undvika den finan­siella kris som redogjorts för ovan överväger styrelsen i Digital Vision att besluta om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. I samband därmed överväger styrelsen att också besluta om en mindre riktad nyemission till allmänheten. Den senare emissionen skall ske i syfte att bredda ägarbasen och därigenom uppfylla spridningskravet på Stockholmsbörsens O-lista.


Företrädesemissionen

Styrelsen i Digital Vision överväger att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, besluta att öka bolagets aktie­kapital med högst 801 876 kr genom nyemission av högst 8 018 760 aktier, vardera på nominellt 0,10 kr. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till de antal aktier de förut äger, varvid en innehavd aktie skall berättiga till teckning av en ny aktie. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden uppgå till cirka 32 milj. kr före emissionskostnader, baserat på en teckningskurs om fyra kronor per aktie. Styrelsen överväger att ge Littco rätt att teckna nyemitterade aktier mot kvittning av fordran upp till ett belopp om 17,2 milj.kr.

Littco har för avsikt att ställa sig positivt till företrädesemissionen och har för avsikt att teckna sin andel av emissionen. Littco har även för avsikt att, mot viss ersättning, garan­te­ra hela företrädesemissionen.

Om ingen aktieägare eller annan investerare är villig att deltaga i nyemissionen och Littco, i egenskap av garant, tecknar sig för samtliga nya aktier i företrädesemissionen, kommer Littco att inneha cirka 73,3 procent av aktierna i Digital Vision (förutsatt även att inte några aktier tecknas i den riktade emissionen till allmänheten som beskrivs i avsnitt 3 nedan).


Riktad nyemission

Digital Vision-aktien återfinns för närvarande på Stockholmsbörsens Observations­av­del­ning bland annat mot bakgrund av att handeln i bolagets aktier är sporadisk på grund av bris­tande spridning.

I syfte att uppfylla spridningskravet på Stockholmsbörsens O-lista överväger styrelsen i Digital Vision att, med stöd av bemyndigande beslutat av den ordinarie bolagsstämman den 14 april 2004, genomföra en riktad emission till allmänheten.

Emissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Digital Vision cirka 1,6 milj. kr före emissionskostnader. Teckningskursen planeras vara 4 kr per aktie. Littco kommer inte att teckna aktier i denna riktade emission.


Avyttring av aktier

På grund av den bristande likviditeten i bolagets aktier kommer det att finnas ytterst be­gränsade möjligheter för Littco att avyttra något större antal aktier i Digital Vision. Littco kan därför inte åta sig att reducera sitt aktieinnehav i Digital Vision.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Littco om dispens från den budplikt som enligt Näringslivets Börskom­mittés Regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv skulle uppkomma som ett resultat av Littcos förvärv av aktier enligt vad som beskrivits ovan.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktie­förvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 av reglerna när någon, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget. Bestämmelserna trädde i sin nuvarande lydelse i kraft den 1 september 2003. Bestämmelserna innebar i sin tidigare lydelse att budplikt uppkom när någon, ensam eller tillsam­mans med närstående, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnådde en ägarandel som uppgick till eller översteg 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Genom Aktiemarknadsnämndens beslut AMN 2002:04 medgavs Lars Taflin och av honom kontrollerade bolag undantag från budplikt i samband med den emission av aktier i Digital Vision som ägde rum i början av år 2002 och som resulterade i att Littco idag äger aktier representerande mer än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Digital Vision.

Om Lars Taflin eller av honom kontrollerade bolag genom förvärv av ytterligare aktier ökar röstandelen till en nivå högre än den som etablerades genom emissionen i början av år 2002 uppkommer ånyo budplikt. Det är från den budplikten Littco nu hemställt om dispens.

I kommentaren till punkten III.1 har förutsatts vissa skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt, exempelvis att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. I linje med detta har Aktiemarknadsnämnden tidigare beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. i fall där någon, i samband med en emission av aktier i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter, utfärdat en emissionsgaranti.

Dessa dispensskäl är också för handen i förevarande fall. Bolaget befinner sig i betydande ekonomiska svårigheter och en garanterad nyemission är enligt framställningen erforderlig för rekonstruktion av bolaget. Detta talar för att undantag bör beviljas.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Littco undantag från den budplikt som annars uppkommer om Littco till följd av den planerade emissionen och emissionsgarantin i Digital Vision skulle öka sin röstandel i bolaget.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog