Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:15


2004-05-24

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 maj 2004 en framställning från börsbolaget B ("Bolaget"). Uttalandet offentliggörs i anonymiserad form på begäran av bolaget.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Bolaget, vars aktier är noterade på X-listan, genomgick under perioden ---- en företags­rekonstruktion.

Som en del i rekonstruktionen beslutade en extra bolagsstämma --- att bemyndiga styrelsen att bl.a. fatta beslut om nyemission mot dels kvittning av bolagets skulder enligt ackordsbeslutet, dels kontant betalning för att reglera prioriterade skulder och tillförsäkra bolaget rörelsekapital. Kvittningsemissionen var fastställd till kursen YY och kontant­emissionen skulle enligt ackordsbeslutet ske till kursen ZZ, vilket motsvarade aktiens nominella belopp.

På ordinarie bolagsstämma - - - beslutades om "förlängning" av bemyndigandet, dock med tillägget att kontantemissionen skulle ske till en "kurs som väsentligen motsvarar marknads­värdet för bolagets aktier". Kontantemissionen skulle omfatta maximalt - - - milj. aktier.

Efter sonderingar under tiden - - - bland bolagets aktieägare beslutade styrelsen med stöd av detta bemyndigande om en riktad kontantemission om - - - milj. aktier till ett antal investerare, varav en var aktieägare i Bolaget sedan tidigare. Teckningskursen bestämdes till ZZ. Emissionen tecknades och betalades först - - -.

Genom ett förbiseende försummade Bolaget att anmäla emissionsbeslutet för registrering inom sex månader från beslutstillfället. Först i samband med att bolaget försökte få emissionen registrerad hos PRV uppmärksammades Bolaget på att emissionsbeslutet hade förfallit.

Eftersom emissionsbeslutet förfallit är Bolaget nu återbetalningsskyldigt gentemot aktie­tecknarna för den inbetalade emissionslikviden. Med hänsyn till att Bolagets ekonomiska situation efter den genomgångna rekonstruktionen ännu inte har återhämtat sig till fullo skulle Bolaget omedelbart hamna på obestånd om man var tvungen att betala tillbaka den influtna emissionslikviden till aktietecknarna. I syfte att undvika detta avser styrelsen att genomföra en riktad kvittningsemission till tecknarna i den ursprungliga emissionen på samma villkor som tidigare, dvs. till kursen ZZ. Aktietecknarna skall alltså äga rätt att kvitta de fordringar som uppstått genom den tidigare kontant inbetalda emissionslikviden mot nya aktier.

Efter det att Bolaget kommunicerat till marknaden att finansieringen var säkrad och att medlen tillförts bolaget har marknadskursen på bolagets aktier stigit till, idag, [ca 180% av emissionskursen ZZ ]. I ljuset av denna kursutveckling har bolaget bett Aktiemark­nadsnämnden uttala huruvida det skulle stå i strid med god sed på aktiemarknaden att "upprepa det tidigare emissionsbeslutet på samma villkor", dvs. att genomföra den planerade kvittningsemissionen till kursen ZZ.

 

ÖVERVÄGANDEN

I 4 kap. aktiebolagslagen (1975:1385, ABL) finns bestämmelser om ökning av aktiekapitalet genom nyemis­sion. Beslut om nyemission - kontantemission eller apport­emission - fattas av bolagsstämman (4 kap. 1 § ABL). Beslutet kan också fattas av styrelsen under förutsättning av stämmans godkännande (4 kap. 14 §) eller med stöd av ett bemyndigande från stämman (4 kap. 15 §).

Vid nyemission där de nya aktierna skall betalas med pengar (kontantemission) har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, om inte annat föresk­rivs i bolagsordningen, bestäms i emissionsbeslutet eller följer av villkor som meddelats vid emission av skuldebrev (4 kap. 2 § första stycket ABL). Genom företrädesrätten erhåller aktieägarna ett skydd mot den ekonomiska och inflytandemässiga utspädning som eljest skulle kunna bli följden av en nyemission.

Regeln om företrädesrätt för aktieägarna vid kontantemission kan sättas ur spel genom en bestämmelse i emissionsbeslutet. En sådan bestämmelse kan innehålla att företrädesrätten i stället skall tillkomma en eller flera utomstående personer eller dem som tillhör en viss grupp personer (en s.k. riktad emission). Den kan också innebära att någon företrädesrätt över huvud taget inte skall föreligga, utan att aktieägare och utomstående skall kunna deltaga i emissionen på lika villkor.

Aktiebolagslagens bestämmelser om emissioner gäller i nu relevanta delar för alla aktiebolag, oberoende av om de är aktiemarknadsbolag eller ej. Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2002:02 gjort vissa principiella uttalanden rörande god sed på aktiemarknaden vid riktade emissioner.

En riktad emission med en sådan rabatt i förhållande till börskursen som den som nu diskuteras skulle normalt sett inte ha varit vare sig förenlig med aktiebolagslagen eller godtagbar från synpunkten av god sed på aktiemarknaden. I förevarande fall föreligger emellertid den mycket speciella situationen att bolaget förbisett att i föreskriven tid anmäla det tidigare emissionsbeslutet med följd att detta förfallit. Som anges i framställningen har bolaget därmed blivit skyldigt att återbetala den erlagda emissionslikviden. Det finns utrymme för uppfattningen att bolaget genom att inte fullgöra sin förpliktelse gentemot aktietecknarna även ådrar sig skadeståndsskyldighet, för det fall att dessa inte erhåller aktier i enlighet med sin teckning. Aktietecknarna i sin tur är inte skyldiga att teckna aktier på andra villkor än dem som ursprungligen överenskommits, och den kursutveckling som ägt rum kan vara att tillskriva det besked som aktiemarknaden erhållit om att bolagets finansiering är säkrad. Skulle emissionslikviden återbetalas kommer bolaget på obestånd. I detta mycket speciella läge finner Aktiemarknadsnämnden att det inte står i strid med god sed på aktiemarknaden att rätta till det misstag som helt legat på bolagets sida genom att "upprepa det tidigare emissionsbeslutet på samma villkor", dvs. att genomföra den planerade kvittningsemissionen till kursen ZZ.

Aktiemarknadsnämnden vill framhålla att nämnden med det anförda inte tar ställning till frågor med anknytning till det tidigare emissionsbeslutet och inte heller till frågan om det bemyndigande som tidigare lämnats styrelsen kan utnyttjas för den nu aktuella emissionen.

 


I behandlingen av detta ärende har deltagit: Johan Munck (ordförande), Carl-Johan Åberg (vice ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Ulf Aspenberg och Sören Lindström.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog