Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:16


2004-06-13

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 juni 2004 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå som ombud för Broström AB.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Broström AB ("Broström") är ett ledande logistikföretag för olje- och kemikalieindustrin inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster.

Aktiekapitalet i Broström uppgår till 58,4 MSEK. Antalet aktier uppgår till 29.239.988 fördelat på 2.125.728 A-aktier (tio röster per aktie) och 27.114.260 B-aktier (en röst per aktie). A-aktieägarna har ett dominerande inflytande i bolaget. Redan genom A-aktierna förfogar de över knappt ca 44 % av rösterna i bolaget. Lägger man till A-aktieägarnas innehav av B-aktier, är röstandelen ca 55 % av alla röster.

A-aktieägarna har varit bundna av ett aktieägaravtal ingånget den 15 april 1998. Vad avser utseende av styrelse innehåller avtalet följande bestämmelse:
"Article 2 - Board of Directors
2.1 The Board of Directors will consist of seven members apart from the union representatives in said Board. Each of Four Seasons Venture Capital AB, the Dreijer family and the Johansson family will be entitled to nominate one member to the Board of Directors of the Company, assuming they will continue to hold their interests in the Company in approximately the same proportions as at the date of this agreement becoming effective. In making their appointments the Parties will endeavour to find a composition of the Board which will satisfy the requirements of the Stockholm Stock Exchange and with due regard to the interests of all shareholders. The remaining four members will be appointed by the General Meeting of Shareholders without either Party hereunder being entitled to nominate such person. The remaining four members should not have any relationship with either Party under this Agreement."

På senaste ordinarie bolagsstämma i Broström beslöts i frågan om nomineringsförfarandet följande:
"§ 13 Redogjorde Thomas Dreijer för det förslag, som aktieägare representerande mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier enligt kallelsen aviserat enighet om. Förslaget innebar att, då det finns ett avtal mellan bolagets A-aktieägare, som bl.a. syftar till samsyn i nomineringsfrågor, nomineringsprocessen skall tillgå så, att A-aktieägarna efter samråd förelägger bolagsstämman förslag till beslut angående val av styrelse samt att A-aktieägarna eftersträvar största möjliga öppenhet i nomineringsprocessen och välkomnar förslag och synpunkter från övriga aktieägare.
Beslutade stämman bifalla förslaget."

Redan 1998 innehade de av aktieägaravtalet bundna A-aktieägarna A-aktier motsvarande mer än 40 % (då i själva verket mer än 50 %) av rösterna i bolaget. A-aktieägaravtalet har i vissa delar förändrats under år 2003 men inte på ett sätt som är av betydelse i nu före­varande hänseende. Dock har familjen Johansson avyttrat sina aktier, varför denna aktie­ägares nomineringsrätt avseende en styrelseledamot har upphört.

Den 18 juni 2004 sålde en av A-aktieägarna, Four Seasons Venture Capital AB ("Four Seasons"), till olika köpare samtliga sina aktier i Broström. Därvid förvärvade en nytillkommen ägare, Arvid Svensson Invest AB ("Arvid Svensson") 367.119 A-aktier, motsvarande 7,59 % av rösterna och 1,26 % av aktiekapitalet i Broström. Arvid Svensson förvärvade också samtliga Four Seasons' aktier i Shipinvest Intressenter AB ("Shipinvest"), som innehar 28,11 % av rösterna och 10,85 % av kapitalet i Broström. Den aktiepost i Shipinvest som Arvid Svensson förvärvade motsvarade 45,2 % av rösterna och 57,9 % av aktiekapitalet i Shipinvest.

Four Seasons' B-aktier i Broström förvärvades av ett antal fonder utanför A-aktieägar­kretsen. Detta innebär att A-aktieägarkretsens totala röstandel i bolaget sjönk till 50,1 % (tidigare 55 %).

Avsikten är att Arvid Svensson skall inträda i det aktieägaravtal mellan aktieägarna som redan existerar, dock endast under förutsättning att detta inte utlöser budplikt för Arvid Svensson. Avsikten är härvid att rätten att utse en styrelseledamot skall övergå från Four Seasons till Arvid Svensson samt att den rätt som tillkommit familjen Johansson skall övergå till övriga A-aktieägare.

Innebörden av aktieägaravtalet är alltså alltjämt att en styrelsemajoritet om fyra ledamöter skall utses av stämman, varvid hänsyn skall tas till Stockholmsbörsens krav, till samtliga aktieägares intressen och till att dessa fyra inte skall vara relaterade till någon av A-aktieägarna.

Mot denna bakgrund ställes följande fråga till nämnden: Är Aktiemarknadsnämnden beredd att bevilja Arvid Svensson dispens från budplikt, för den händelse sådan budplikt skulle anses uppstå genom hans förvärv av aktier i Broström och inträde i A-aktieägaravtalet?

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktie­förvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 första stycket av reglerna när någon, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget.

I det nu aktuella fallet är frågan om Arvid Svenssons förvärv av aktier i Broström utlöser budplikt. Arvid Svensson innehar inte själv aktier i sådan omfattning att budplikt skulle kunna bli aktuell men avser att ingå ett konsortialavtal med andra aktieägare och konsortiets sammanlagda aktieinnehav kommer att representera mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Broström. Enligt punkten III.1 tredje stycket utlöses inte budplikt om ett närståendeförhållande enligt punkten I.3 a-d etableras och parterna därigenom tillsammans uppnår ett innehav om 30 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag utan först om någon av parterna därefter genom förvärv av en eller flera aktier i bolaget ökar parternas sammanlagda röstandel. Detta måste gälla även när en aktieägare på sätt som är aktuellt i förevarande fall inträder som ny part i ett redan befintligt konsortium. Redan på denna grund finner Aktiemarknadsnämnden - som lämnar öppet om det aktuella konsortialavtalet över huvud taget är av sådant slag att det uppfyller kriterierna för ett närståendeförhållande - att Arvid Svenssons förvärv och det efterföljande ingåendet av avtalet med andra aktieägare inte utlöser budplikt. Frågan om undantag från budplikt får därmed inte någon aktualitet.

 

BESLUT

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden be­handlats av ordföranden ensam.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog