Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:21

2004-07-28

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 juli 2004 en framställning från Linklaters Advokatbyrå som ombud för Fabege AB.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Wihlborgs Fastigheter AB ("Wihlborgs") har, i enlighet med reglerna om budplikt i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv (2003-09-01) ("Reglerna"), till aktieägarna i Fabege lämnat ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Fabege. En av styrelseledamöterna i Fabege är Sven Hagströmer, som också är störste aktieägare och styrelsens ordförande i Investment AB Öresund, som i sin tur är störste aktieägare i Wihlborgs. Huruvida Sven Hagströmer "deltar" i Wihlborgs' bud på ett sådant sätt som avses i punkt IV.1 första stycket i Reglerna är, enligt framställningen, oklart. I framställningen anges dock att Aktiemarknadsnämnden äger utgå från att det handlar om en situation där bestämmelserna i avsnitt IV i Reglerna är tillämpliga.

När bestämmelserna i avsnitt IV i reglerna är tillämpliga skall målbolaget, enligt punkt IV.3 första stycket, inhämta ett värderingsutlåtande. Arbetet med att upprätta ett sådant utlåtande pågår. Enligt andra stycket i samma punkt skall värderingsutlåtandet eller en sammanfattning härav tas in i prospektet. I den förklarande texten till punkten i fråga står att bestämmelsen inte anger vid vilken tidpunkt värderingsutlåtandet senast skall läggas fram. "Generellt kan det dock sägas vara önskvärt att värderingen föreligger i sådan tid att utlåtandet /.../ kan tas in i prospektet". Emellertid sägs även att det i andra stycket "föreskrivs att värderingsutlåtandet /.../ skall tas in i prospektet." (kurs. här). Liknande uttalanden finns i Bilaga I under huvudrubrik 17.

I Wihlborgs' pressmeddelande anges att prospektet beräknas offentliggöras omkring den 20 augusti 2004. Den sista dagen för framläggande av prospekt är, vid en tillämpning av punkt II.6 första stycket andra meningen i Reglerna, den 27 augusti. Wihlborgs' bud är ganska komplicerat med tre olika vederlagsalternativ. Den oberoende expert som på Fabeges styrelses uppdrag gör ett värderingsutlåtande har förklarat att utlåtandet omöjligtvis kan vara färdigt den 20 augusti och att det framstår som högst osannolikt att det kan vara färdigt till den 27 augusti. Avsikten är istället att Fabeges styrelses uttalande över budet och värderingsutlåtandet skall kunna offentliggöras omkring den 1 september, dvs. ca två veckor före acceptfristens utgång.

Med anledning av vad ovan sagts hemställs i framställningen att Aktiemarknadsnämnden uttalar om bestämmelsen i punkt IV.3 i Reglerna medför att värderingsutlåtandet måste föreligga i så god tid att det kan tas in i budgivarens prospekt eller om det är tillräckligt att utlåtandet offentliggörs i god tid före acceptfristens utgång.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns vissa bestämmelser om s.k. utköp. Om styrelseledamöter eller ledande befattningshavare deltar i ett offentligt erbjudande följer det av punkterna IV.1-3 i reglerna att målbolaget skall inhämta ett värderingsutlåtande avseende aktierna i bolaget av en oberoende expert. Som framgår av kommentaren till reglerna bärs kravet på att inhämta ett värderingsutlåtande upp av syftet att minska risken för att köparen missbrukar ett informationsövertag i fråga om värdet på aktierna i fråga (jfr även AMN 2002:06).

I punkten IV.3 andra stycket föreskrivs att värderingsutlåtandet eller en sammanfattning härav skall tas in i prospektet. Vid en bokstavlig tolkning av bestämmelsen ligger det otvivelaktigt närmast till hands att uppfatta denna så att den ställer ett absolut krav på värderingsutlåtandet skall vara klart i sådan tid att själva utlåtandet eller en sammanfattning av detta kan tas in i prospektet. I NBK:s kommentar till bestämmelsen sägs det emellertid uttryckligen att det i bestämmelsen inte anges vid vilken tidpunkt värderingsutlåtandet senast skall läggas fram utan att den frågan måste avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. I kommentaren anges fortsättningsvis följande: "Generellt kan det dock sägas vara önskvärt att värderingen föreligger i sådan tid att utlåtandet eller en sammanfattning av utlåtandet kan tas in i prospektet. Offentliggörs värderingsutlåtandet på annat sätt än genom prospektet, skall detta ske i god tid före acceptfristens utgång".

Kommentaren utgör en integrerad del av NBK:s regelverk. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening måste bestämmelsen i punkten IV.3 andra stycket i ljuset av den förhållandevis utförliga kommentartexten förstås så att värderingsutlåtandet eller en sammanfattning av detta skall tas in i prospektet för det fall utlåtandet föreligger i sådan tid att detta är möjligt. I enlighet med kommentaren är det naturligtvis önskvärt att värderingsutlåtandet är färdigställt i sådan tid att det kan offentliggöras på det sättet. Bestämmelsen skall emellertid, trots sin ordalydelse, inte förstås som ett absolut krav på att värderingsutlåtandet skall föreligga i sådan tid att utlåtandet eller en sammanfattning av detta kan tas in i prospektet.

Offentliggörs värderingsutlåtandet på annat sätt än genom prospektet, skall, som påpekas i kommentaren, detta ske i god tid före acceptfristens utgång. Enligt nämndens mening är det tillfyllest att detta sker senast två veckor före acceptfristens utgång (jfr också punkt II.14 i reglerna och AMN 2002:06).


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 
Johan Munck Rolf Skog