Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:22

2004-09-02

Aktiemarknadsnämnden har i anledning av en brådskande fråga från ett bolag beslutat att göra följande uttalande rörande tolkningen av bestämmelsen om s.k. efteraffärer i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv vilar bl.a. på principen om likabehandling av målbolagets aktieägare. Principen kommer till uttryck bl.a. i punkterna II.10-12, som reglerar s.k. för-, sido- och efteraffärer. Enligt punkten II.12, som reglerar efteraffärer, skall en budgivare, om han inom nio månader från det att erläggande av vederlaget i ett offentligt erbjudande har påbörjats, förvärvar aktier på villkor som för överlåtaren är förmånligare än erbjudandet, göra en motsvarande ändring av villkoren i erbjudandet. Den fråga som ställts nämnden är hur denna bestämmelse skall tolkas för det fall ett erbjudande förlängs.

Enligt nämndens mening skall bestämmelsen skall tolkas enligt sin ordalydelse. Det innebär att niomåndersfristen börjar löpa från den tidpunkt då budgivaren börjar erlägga vederlag till aktieägare som accepterat erbjudandet oberoende av om erbjudandet förlängs eller ej. Vid en lång förlängning av erbjudandet kan därmed det inträffa att niomånadersfristen löper ut redan innan acceptfristen gått till ända.

Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 
Johan Munck Rolf Skog