Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:24


2004-09-09

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 september 2004 en framställning från Vinge Advokatbyrå KB såsom ombud för TDC A/S och dess dotterbolag TDC Solutions.

 

På begäran av TDC A/S och TDC Solutions har vid offentliggörandet vissa uppgifter utelämnats.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande sammanfattande redo­görelse, som bygger på framställningen till nämnden.

TDC A/S och dess dotterbolag T'DC Solutions (nedan gemensamt "Budbolaget") överväger att lämna ett uppköpserbjudande på aktierna i det svenska aktiemarknads­bolaget Song Networks Holding AB ("Målbolaget").

Budbolaget, som är noterat på Köpenhamnsbörsen (CSE) och New York Stock Exchange (NYSE), har fört långt framskridna diskussioner med styrelsen för Mål­bolaget om förutsättningar för att lämna ett offentligt erbjudande i vilket det er­bjudande vederlaget skulle bestå av ett kontant- och ett aktiealternativ.

En betydande del av Målbolagets aktier innehas av amerikanska aktieägare, vilket i princip innebär att amerikanska regler om emissionsdokumentation blir tillämpliga på ett erbjudande med ett aktiealternativ. Den exakta storleken av de amerikanska innehaven är svår att utreda men en preliminär bedömning är att amerikanska aktie­ägarna sammanlagt innehar drygt 10 av aktierna i bolaget. Det innebär bl.a. att Bud­bolaget inte kan åberopa sig på en s.k. Tier Exemption" från de amerikanska regler­na. Gränsen för detta går vid 10 procent av aktierna.

Om tröskeln för Tier I Exemption överskrids, krävs att Budbolaget upprättar en ful­lödig amerikansk emissionsdokumentation, ett s.k. Registration Statement. Endast härigenom skulle Budbolaget kunna vara säkert på att följa det amerikanska regel­verk som gäller för det fall samtliga amerikanska aktieägare i Målbolaget tillställs erbjudandet.

Budbolaget redogör vidare i sin framställning för hur utarbetandet av ett Registration Statement skulle bli betydligt mer betungande och tidsödande än vad som är fallet med ett på de svenska uppköpsreglerna baserat prospekt; en fördröjning om sex till åtta veckor vore enligt Budbolaget mycket sannolik. Det skulle också vara olämp­ligt att inte kunna följa upp ett offentliggjort erbjudande med ett prospekt inom rim­lig tid. Till detta kommer, enligt framställningen, att det svenska prospektet sannolikt inte skulle kunna färdigställas förrän den amerikanska övervakningsmyndighetens, SEC:s, krav på innehållet blivit kända eftersom båda dokumenten bör innehålla samma information i materiella hänseenden.

Mot denna bakgrund önskar Budbolaget i framställningen närmare angivna besked om god sed respektive dispens avseende i vilken mån amerikanska m fl utländ­ska aktieägare kan lämnas utanför erbjudandet, inte minst om det är i sin ordning enligt likabehandlingsregeln i NBK II.8 att enbart kontantalternativet men inte aktie­alternativet utsträcks till amerikanska aktieägare.

 

ÖVERVÄGANDEN

Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv vilar bl.a. på principen att budgivare skall behandla målbolagets aktieägare på ett likvärdigt sätt. Det innebär att ett erbjudande i princip skall riktas till samtliga aktie­ägare i målbolaget, även sådana som är hemmahörande i andra länder. I kommen­taren till punkten 1.1 påpekas att det ibland kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder och att det inte är möjligt att i regelverket ställa upp principer för hur sådana regelkonflikter skall lösas. Enligt kommentaren får det därför avgöras från fall till fall, bland annat mot bakgrund av internationell praxis, i vad mån erbjudan­det skall riktas till aktieägare i alla länder och om de svenska reglerna skall tillämpas fullt ut i alla avseenden.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening skall kommentaren förstås så att det, för att följa NBK:s regler om god sed vid offentliga uppköpserbjudanden, inte är nödvän­digt för en budgivare som avser att helt eller delvis utesluta aktieägare i vissa länder från erbjudandet att ansöka om dispens. Detta gäller i vart fall när det föreligger en konflikt mellan de svenska reglerna och reglerna i det andra landet. En sådan kon­flikt får anses vara för handen i förevarande fall eftersom de amerikanska bestäm­melserna inte är förenliga med de svenska reglerna om tidpunkt för framläggande av prospekt.

I punkten II.8 föreskrivs att en budgivare måste erbjuda alla innehavare av aktier med identiska villkor ett identiskt vederlag per aktie. Föreligger särskilda skäl med avse­ende på vissa aktieägare, kan dock vederlag i annan form, men med samma värde erbjudas dem.

I kommentaren till den punkten nämns som exempel på sådana skäl att vissa aktie­ägare av legala eller liknande skäl inte kan ta emot det vederlag, som budgivaren av­ser att erbjuda övriga aktieägare. Även tungt vägande praktiska skäl kan enligt kommentaren motivera undantag från huvudregeln.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening måste de i framställningen anförda skälen för att i det planerade erbjudandet erbjuda amerikanska aktieägare endast kontant vederlag anses vara sådana att de motiverar ett avsteg från huvudregeln. Inte heller detta kräver någon dispens.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden efter samråd med andra ledamöter i nämnden.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog