Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:25


2004-09-14

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 september 2004 en framställning från Litorina Kapital 2001 KB och Litorina Kapital 1998 KB.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Enlight AB (publ) ("Enlight") är ett bolag som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägare i Enlight är Litorina Capital Management AB ("Litorina").

Litorinas ägande av aktier i Enlight sker huvudsakligen genom Litorina Kapital 2001 KB (det av Litorina helägda dotterbolaget Litorina Kapital 2001 AB är komplementär i Litorina Kapital 2001 KB). Litorina Kapital 2001 KB äger idag aktier representerande ca 23,1 % av kapitalet och ca 24,8 % av rösterna i Enlight.

Under våren 2004 förvärvade Enlight det norska bolaget x.hlp Technologies ASA. Betalning skedde genom att aktieägarna i x.hlp Technologies ASA erhöll aktier i Enlight. En av aktieägarna i det norska bolaget var Litorina Kapital 1998 KB (det av Litorina helägda dotterbolaget Litorina Kapital 1998 AB är komplementär i Litorina Kapital 1998 KB). Genom förvärvet erhöll Litorina Kapital 1998 KB aktier representerande ca 8,5 % av kapitalet och ca 8,8 % av rösterna i Enlight.

Litorina-sfären innehar således numera ca 31,6 % av kapitalet och ca 33,6 % av rösterna i Enlight.

Enlight har för närvarande ett aktiekapital om 64.988.021 kronor fördelat på 64.988.021 aktier. Enlights styrelse har kallat till extra bolagsstämma i Enlight den 24 september 2004 där förslag om nyemission skall behandlas. Den föreslagna emissionen är en företrädesemission som enligt förslaget kan öka Enlights aktiekapital med ett maximalt belopp om 10.398.083 kronor.

I den föreslagna nyemissionen kan Litorinas ägarandel i Enlight komma att öka, dels (i) för det fall Litorina tecknar sig för aktier och att någon annan aktieägare väljer att avstå från att delta i företrädesemissionen, dels (ii) för det fall Litorina skulle nödgas att utnyttja den subsidiära teckningsrätt som tillkommer aktieägare enligt förslaget till nyemission (och därmed ta ett utökat ägaransvar för Enlights finansiella situation).

Utfallet av den föreslagna nyemissionen kan för närvarande inte överblickas. Enligt de underhandsbesked som erhållits kommer de större aktieägarna att i vart fall teckna sin andel i företrädesemissionen. För det fall detta sker och Litorina tecknar sin andel, samt övriga aktieägare helt avstår från sin teckningsrätt, kommer Litorina (genom Litorina Kapital 1998 KB och Litorina Kapital 2001 KB) att inneha ca 33,9 % av kapitalet och ca 36 % av rösterna i Enlight. Om Litorina därutöver ensamt skulle utnyttja den subsidiära teckningsrätten till fullo, skulle Litorina komma att inneha ca 41,5 % av kapitalet och ca 43,2 % av rösterna i Enlight. Detta sistnämnda utfall förutsätter dock således att ingen annan aktieägare vill delta i nyemissionen, vilket inte är ett troligt scenario.

Den föreslagna nyemissionen grundar sig på att Enlight är i behov av ytterligare kapital för sin löpande verksamhet. Såvitt nu kan bedömas finns det ingen annan nuvarande aktieägare i Enlight som både är villig och har förmåga att tillskjuta mer kapital än sin pro-rata andel. Det finns inte heller några externa investerare som har visat sig vara intresserade att delta i en nyemission i Enlight. För det fall Litorina på grund av bestämmelserna om budplikt inte skulle kunna medverka i nyemissionen kommer detta således att medföra allvarliga finansiella svårigheter för Enlight.

För Litorina finns det inget egentligt egenintresse i att öka sitt aktieinnehav i Enlight. Den i dag rådande ägarsituationen i Enlight är för Litorina ändamålsenlig och Litorina kan framledes, när marknadsförutsättningarna föreligger, komma att avyttra en del av sina aktier i Enlight för att Litorinas aktieinnehav skall återgå till dagens nivå.

Det ligger även i aktieägarkollektivets intresse att den föreslagna nyemissionen kan genomföras med ett för Enlight så fördelaktigt resultat som möjligt även om detta skulle få till följd att Litorina ökar sin ägarandel i Enlight. Det skall dessutom påpekas att, såvitt nu kan bedömas, Litorinas ökade ägarandel förmodligen kommer att vara marginell och således inte på ett väsentligt sätt ändra aktieägarstrukturen i Enlight.

Med hänvisning till det ovan sagda hemställer Litorina Kapital 2001 KB och Litorina Kapital 1998 KB att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från budplikt för Litorina Kapital 2001 KB och Litorina Kapital 1998 KB avseende följande situationer:

  • dels för det fall Litorina Kapital 2001 KB och Litorina Kapital 1998 KB tecknar sig för aktier i den föreslagna nyemissionen och att någon nuvarande aktieägare i Enlight inte tecknar sig för aktier i enlighet med förslaget,
  • dels för det fall Litorina Kapital 2001 KB och Litorina Kapital 1998 KB till fullo skulle utnyttja den subsidiära teckningsrätt som tillkommer aktieägare enligt förslaget till nyemission.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktie­förvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 av reglerna när någon, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget.

I kommentaren till punkten III.1 har förutsatts vissa skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt, exempelvis att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. I linje med detta har Aktiemarknadsnämnden tidigare beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. i fall där någon, i samband med en emission av aktier i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter, utfärdat en emissionsgaranti.

Dessa dispensskäl är också för handen i förevarande fall. Bolaget är i behov av ytterligare kapital för sin löpande verksamhet, det finns ingen annan aktieägare i Enlight som både är villig och har förmåga att tillskjuta mer kapital än sin pro-rata andel och det finns inte några externa investerare som har visat sig vara intresserade att delta i en nyemission i bolaget. För det fall Litorina inte skulle kunna medverka i nyemissionen kommer detta enligt framställningen att medföra allvarliga finansiella svårigheter för Enlight.
Nämnden noterar också att Litorina redan idag innehar aktier representerande nästan 25 procent av rösterna och därmed är största ägare i Enlight. Sammantagna talar dessa omständigheter för att undantag bör beviljas.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger undantag från budplikt för Litorina Kapital 2001 KB och Litorina Kapital 1998 KB avseende följande situationer:

  • dels för det fall Litorina Kapital 2001 KB och Litorina Kapital 1998 KB tecknar sig för aktier i den föreslagna nyemissionen och att någon nuvarande aktieägare i Enlight inte tecknar sig för aktier i enlighet med förslaget,
  • dels för det fall Litorina Kapital 2001 KB och Litorina Kapital 1998 KB till fullo skulle utnyttja den subsidiära teckningsrätt som tillkommer aktieägare enligt förslaget till nyemission.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden be­handlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog