Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:26


2004-09-15

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 september 2004 en framställning från Skirner Förvaltnings AB.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Familjen Nordström äger privat och via bolag aktier representerande 34,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i aktiemarknadsbolaget SWECO AB. Enligt AMN 2004:8 kan familjen återställa den röstandel på 36,9 procent som familjen hade när de nya budpliktsreglerna trädde i kraft, utan att budplikt uppkommer.

I samband med en omstrukturering av ägandet inom familjen är avsikten nu att överföra ytterligare aktier till ett bolag som ingår i "familjen Nordström". Detta bolag, Skirner Förvaltnings AB ("Skirner"), innehar för närvarande aktier representerande 21,8 procent av röstetalet i SWECO. Efter den planerade överföringen skulle Skirner med dotterföretag, komma att inneha aktier i SWECO representerande mer än 30 procent av röstetalet. Det skulle innebära att budplikt uppko, utan att familjens totala innehav förändrats.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden beviljar Skirner, inkl. dotterföretag, dispens från budpliktsreglerna för förvärv av ytterligare aktier i SWECO, så länge familjen Nordströms totala röstandel, privat och via bolag, inte överstiger 36,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

Reglerna om budplikt trädde i nuvarande lydelse i kraft den 1 september 2003. Gränsen för budplikt sänktes då från fyrtio till trettio procent. Av övergångsbestämmelserna till reglerna framgår att för det fall någon, ensam eller tillsammans med någon honom närstående enligt punkten I.3 a - d, per den 1 september 2003 innehade aktier representerande minst trettio procent men mindre än fyrtio procent av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag och därefter genom förvärv av aktier ökar röstandelen, så utlöses budplikt.

I övergångsreglerna behandlas inte situationen att en ägare som vid tidpunkten för de nya reglernas ikraftträdande innehade aktier representerande minst trettio procent men mindre än fyrtio procent av röstetalet, därefter - genom egna avyttringar eller till följd av bolagets eller andras agerande - får en lägre röstandel men alltjämt innehar minst trettio procent av röstetalet och slutligen ökar sin röstandel till högst samma nivå som vid reglernas ikraftträdande. Enligt vad nämnden uttalat i AMN 2004:08 finns det, med hänsyn till syftet bakom budpliktsreglerna, inte skäl att kräva av ägaren att han i en sådan situation erbjuder sig att förvärva även resterande aktier i bolaget. Något kontrollägarskifte har inte skett utan kontrollägaren är densamma som vid reglernas ikraftträdande och röstandelen är inte högre än vad den var vid tidpunkten för de nya reglernas ikraftträdande. Som konstateras i framställningen kan familjen Nordström följaktligen återställa den röstandel på 36,9 procent som familjen hade när de nya budpliktsreglerna trädde i kraft, utan att budplikt uppkommer.

Den nu aktuella omstruktureringen skulle emellertid medföra att en ägare inom "familjen Nordström" ensam kom upp i ett aktieinnehav representerande mer än 30 procent av röstetalet i SWECO. I enlighet med vad nämnden uttalat i AMN 1999:9 skall enligt huvudregeln budplikt då utlösas. Det bör emellertid, som nämnden uttalade i samma ärende, i en sådan situation finnas ett betydande utrymme för dispensgivning. Nämnden har också beviljat sådan dispens (AMN 1999:13).

Enligt nämndens mening får också i det nu aktuella fallet förutsättningar anses föreligga för beviljande av dispens eftersom något reellt kontrollägarskifte inte har ägt rum, trots förskjutningen inom gruppen.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Skirner Förvaltnings AB inkl. dotterföretag undantag från den budplikt som kan uppkomma till följd av de i framställningen beskrivna transaktionerna.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.


På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog