Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:27


2004-10-02

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 september 2004 en framställning från Linklaters Advokatbyrå på uppdrag av Gustaf Douglas, honom närstående personer och av dem kontrollerade bolag, innefattande bland andra Förvaltnings AB Wasatornet ("Wasatornet"), (tillsammans benämnda "Huvudaktieägaren").

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Huvudaktieägaren är största aktieägare i aktiemarknadsbolaget Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) ("IFS") med 2 193 074 aktier av serie A och 17 340 466 aktier av serie B, motsvarande totalt 19 procent av kapitalet och 23,5 procent av rösterna i IFS före utspädning på grund av konvertering. Vidare innehar Huvudaktieägaren konvertibla skuldebrev av serie KV3B tidigare utgivna av IFS, vilka ger rätt till konvertering till 11 989 000 aktier av serie B i bolaget.

IFS-koncernens finansiella ställning och särskilt dess likviditet är ansträngd. IFS skall bland annat amortera kreditskulder som förfaller till betalning vid årsskiftet 2004/2005 eller kort därefter. IFS styrelse gör den bedömningen att kapitaltillskott genom nedan beskrivna emissioner är avgörande för att trygga IFS finansiella ställning.

IFS avser att genomföra en företrädesemission om cirka 267 miljoner kronor ("Före­trädesemissionen") och en emission av konvertibla skuldebrev om nominellt 160 miljoner kronor till Wasatornet och kreditgivande bank ("Banken"), mot betalning genom kvittning av Wasatornets och Bankens lånefordringar mot IFS ("Konvertibel­emissionen"). Företrädesemissionen avses vara villkorad av full teckning i Konvertibel­emissionen och Konvertibelemissionen avses vara villkorad av full teckning i Före­trädesemissionen.

Styrelsen för IFS bedömer att aktieägarna och eventuella externa garanter inte kan förväntas svara för hela det kapitaltillskott som är nödvändigt. Konvertibelemissionen innebär därför en refinansiering, varigenom krediter om 80 miljoner kronor från Banken och om 80 miljoner kronor från Wasatornet, vilka förfaller till betalning vid eller strax efter nämnda årsskifte, omvandlas till konvertibla skuldebrev.

Enligt den gällande tidsplanen för emissionerna, skall IFS styrelse inom kort fatta beslut om Företrädesemissionen och Konvertibelemissionen, under förutsättning av bolags­stämmans godkännande. Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens båda emissionsbeslut avses hållas snarast därefter. Anmälningsperioden i Företrädes­emissionen beräknas löpa från inledningen av november 2004.

Huvudaktieägaren avser att åta sig att teckna sin proportionella andel av Före­trädes­emissionen samt att garantera full teckning i Företrädesemissionen efter övriga aktie­ägares teckning med stöd av primär och subsidiär företrädesrätt och efter övrig teckning utan stöd av företrädesrätt, förutsatt att undantag från budplikt erhålls. Vidare avser Wasatornet att åta sig att teckna konvertibla skuldebrev om nominellt 80 miljoner kr i Konvertibelemissionen. Emissionsvillkoren i Företrädesemissionen är preliminärt fast­ställda till 1:1 med en marknadsmässig teckningskurs. Dessa antaganden kan komma att förändras om IFS aktiekurs väsentligt förändras fram tills dess att villkoren skall fastställas.

Givet ovan nämnda villkor och att Huvudaktieägaren nödgas teckna hela Företrädes­emissionen, vilket eligt framställningen är högst osannolikt, kan Huvudaktieägarens teckningsåtaganden och emissionsgaranti leda till att Huvudaktieägarens totala andel av kapitalet i IFS ökar till maximalt omkring 59,5 procent och att dess totala andel av rösterna ökar till maximalt omkring 61,7 procent, före utspädning och före Huvudaktieägarens utnyttjande av befintliga konvertibla skuldebrev av serie KV3B eller konvertibla skuldebrev som avses tecknas i Konvertibelemissionen. Syftet med Huvud­aktieägarens åtagande att teckna sin andel av Företrädesemissionen och att garantera denna är att säkra IFS finansiella ställning och att tillgodose IFS kapitalbehov till dess att IFS uppnår lönsamhet.

Huvudaktieägaren i IFS hemställer att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från budplikten för det fall att Huvudaktieägaren skulle öka sin röstandel i IFS genom att teckningsåtagande och emissionsgaranti utnyttjas i Företrädesemissionen på sätt som beskrivits.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 i reglernas nuvarande lydelse när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i flera fall beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. där någon i samband med en emission av aktier i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter utfärdat en emissionsgaranti. Dessa dispensskäl är för handen även i detta fall. Enligt nämndens bedömning ligger en dispens i aktieägarkollektivets intresse. Omständigheterna är dock sådana att en dispens bör förenas med villkor.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Gustaf Douglas, honom närstående personer och av dem kontrollerade bolag, innefattande bland andra Förvaltnings AB Wasatornet ("Wasatornet") undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma, om de skulle öka sin röstandel i IFS till 30 procent eller mer genom att teckningsåtagande och emissionsgaranti utnyttjas i Företrädesemissionen på sätt som beskrivits i framställningen. Undantaget förenas med villkoret att röstandelen inom två år från det att gränsen för budplikt passeras nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet i IFS. Om så inte skulle ske utlöses budplikt vid tvåårsfristens utgång.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog