Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:28


2004-10-18

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 oktober 2004 en framställning från advokaten Erik Nerpin som ombud för Bo Håkansson. Biolin AB ("Biolin") biträder framställningen och har tillhandahållit de uppgifter rör Biolins nyemission.

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Biolins aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget är verksamt inom bioteknik, medicinsk teknik och odontologi. Biolin avser att förvärva medicinteknikbolaget Hansa Medical Research AB ("Hansa"), som ägs till 100 procent av Bo Håkansson genom bolag. Förvärvet skall genomföras som en apportemission varigenom Bo Håkansson som vederlag för Hansa erhåller 19 108 573 aktier i Biolin motsvarande en andel av kapital och röster om 45 procent efter genomförd emission. Bo Håkansson äger inga aktier i Biolin före apportemissionen.

Biolin avser att i omedelbart samband med förvärvet av Hansa även genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen skall omfatta högst 21 231 748 aktier till en kurs av 1,60 kronor per aktie, vilket innebär att de nya aktierna kommer att emitteras med en rabatt om ca 9 procent. Två gamla aktier skall berättiga till teckning av en ny aktie. Vid fullteckning av nyemissionen tillförs Biolin ca 34 miljoner kronor före emissionskostnader.

De aktier som emitteras till Bo Håkansson som vederlag för Hansa skall grunda rätt att delta i nyemissionen med företrädesrätt. Bo Håkansson har förbundit sig att teckna sin andel, men inte mer, av nyemissionen. Biolin bedömer att denna förbindelse av Bo Håkansson är nödvändig för att nyemissionen skall kunna genomföras med gott resultat. Biolin kommer att, utöver Bo Håkanssons teckningsförbindelse, inhämta en garanti avseende teckning av resterande del av nyemissionen. Full teckning av nyemissionen är därmed säkerställd. Bo Håkanssons ägarandel kan således inte öka genom deltagandet i nyemissionen.

Genomförandet av förvärvet av Hansa och de ovan angivna nyemissionerna förutsätter att gränserna för aktiekapitalet i Biolins bolagsordning höjs. Ett sådant förslag kommer att framläggas på en extra bolagsstämma den 22 november 2004. Därav följer att förvärvet av Hansa och emissionerna förutsätter att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. De aktier som emitteras som vederlag för Hansa kommer inte att vara utgivna vid tidpunkten för bolagsstämman och således inte heller medföra någon rösträtt.

Förvärvet av Hansa och besluten om nyemission är villkorade av att Bo Håkansson erhåller dispens från budplikten enligt förevarande ansökan. Om sådan dispens inte lämnas kommer således förvärvet av Hansa inte att genomföras.

Biolin räknar med att bolaget kommer att fortsätta expandera genom apportförvärv i sådan utsträckning att Håkanssons andel kommer att nedbringas automatiskt utan några försäljningar från hans sida.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Bo Håkansson att Aktiemarknadsnämnden medger honom dispens från reglerna om budplikt och att han således på sätt redogjorts för ovan kan teckna aktier i apportemissionen som vederlag för Hansa och teckna sin andel i nyemissionen med företrädesrätt utan att någon av dessa åtgärder utlöser budplikt. Bo Håkansson accepterar att dispensen förenas med det villkoret att han inom 24 månader skall nedbringa sin andel av röstetalet i Biolin till mindre än 30 procent.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 i reglernas nuvarande lydelse när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Undantag har av Aktiemarknadsnämnden tidigare meddelats i liknande situationer. I det nu aktuella fallet måste en dispens ligga i aktieägarkollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Bo Håkansson undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av att Håkansson på det sätt som beskrivs i framställningen ökar sin andel av rösterna i Biolin till ca 45 procent. Undantaget förenas med villkoret att Håkanssons röstandel inom två år från det att gränsen för budplikt passeras nedbringas till mindre än 30 procent av röstetalet genom avyttring av aktier eller emissioner. Om så inte skulle ske utlöses budplikt vid tvåårsfristens utgång.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.


På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman