Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:30

2004-10-29

 

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 28 oktober 2004 en framställning från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna).


BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

TDC A/S offentliggjorde den 14 september 2004 ett erbjudande till aktieägarna i Song Networks Holding AB (”Song”) vari aktieägarna erbjöds sälja sina aktier för 70 kr per aktie till TDC. Song är ett svenskt aktiemarknadsbolag i telekombranschen med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Den 22 september lämnade även Tele2 AB ett erbjudande till aktieägarna i Song vari de erbjöds 75 kr per aktie. TDC höjde då sitt bud till 82,50 kr per aktie varefter Tele2 bjöd 85 kr per aktie.

Den 27 oktober meddelade TDC genom ett pressmeddelande att budet höjts till 95 kr per aktie. Acceptfristen för TDC:s erbjudande löper mellan den 11 oktober och den 29 oktober 2004. Brev till aktieägarna rörande det höjda budet har sänts ut den 28 oktober 2004.

Enligt Aktiespararna har TDC, genom att mycket sent offentliggöra det höjda budet utan att samtidigt förlänga acceptfristen, inte lämnat de ca 3.000 aktieägare som alltjämt finns kvar i marknaden, någon praktisk möjlighet att anta budet om 95 kr.

Vidare har enligt Aktiespararna de över 500 aktieägare som redan accepterat Tele2:s bud om 85 kr, inte någon möjlighet att hinna återkalla sina accepter före acceptfristens utgång. De blir följaktligen låsta vid ett ogynnsamt bud och är i bästa fall hänvisade till att sälja aktierna via börsen efter att de återlämnats. Detta alternativ är emellertid inte jämförbart eftersom aktiekursen efter acceptfristens utgång sannolikt sjunker och aktieägarna tvingas betala courtage för transaktionen.

Konsekvensen av budets konstruktion blir enligt Aktiespararna att större aktieägare, med kontinuerlig bevakning av aktiemarknaden, typiskt sett kan acceptera det högre budet medan mindre aktieägare i praktiken särbehandlas. TDC:s agerande strider därmed mot grundläggande principer om likabehandling. Genom att inte medge rimlig acceptfrist hindrar TDC enligt Aktiespararna också t.ex. Tele2 från att lämna ett eventuellt högre bud.

Aktiespararna hemställer att Aktiemarknadsnämnden uttalar huruvida det är i överensstämmelse med god sed på svensk aktiemarknad att göra omfattande förändringar i ett offentligt bud utan att samtidigt ge aktieägarna rimlig tid att ta ställning till de nya omständigheterna.


ÖVERVÄGANDEN

I punkten II.5 i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv föreskrivs att en budgivare som huvudregel är bunden av ett lämnat erbjudande. Erbjudandet får återkallas endast under vissa i bestämmelsen angivna förutsättningar, exempelvis att budgivaren villkorat erbjudandets fullföljande av att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i målbolaget på villkor som för överlåtaren är förmånligare än budgivarens erbjudande.

I det nu aktuella fallet lade TDC den 14 september 2004 fram ett erbjudande till aktieägarna i Song om att förvärva aktierna i Song till priset 70 kr per aktie. Sedan Tele2 lagt fram ett för aktieägarna förmånligare erbjudande återkallade TDC den 28 september sitt erbjudande och offentliggjorde samtidigt ett nytt erbjudande i vilket det erbjudna vederlaget uppgick till 82,50 kr per aktie i Song. Dagen därpå, den 29 september, höjde Tele2 det erbjudna vederlaget i sitt erbjudande till 85 kr per aktie.

Den 27 oktober tillkännagav TDC genom ett pressmedelande att budet höjts till 95 kr per aktie. Med hänsyn till att TDC i pressmeddelandet informerade om att företaget förvärvat aktier vid sidan av erbjudandet för 95 kr per aktie, får det förändrade erbjudandet ses som en anpassning av villkoren i det tidigare budet till dessa sidoaffärer (jfr punkten II.11). Acceptfristen i TDC:s erbjudande löper, enligt det prospekt som lämnades den 8 oktober, mellan den 11 oktober och den 29 oktober 2004 (kl.15.00).

En villkorsändring i enlighet med punkten II.11 kräver enligt nämndens mening inte att erbjudandet återkallas och att en ny acceptfrist börjar löpa. I praxis får också anses ha godtagits att villkoren i ett erbjudande i andra fall kan ändras på ett för aktieägarna förmånligt sätt utan att erbjudandet formellt återkallas och utan att en ny acceptfrist börjar löpa. Det finns inte heller i NBK:s regler några bestämmelser som föreskriver att budgivaren är skyldig att i sådana fall förlänga acceptfristen.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening måste emellertid av grunderna för regleringen – särskilt den grundläggande principen om likabehandling av aktieägarna - anses följa att en budgivare vid ändringar av villkoren i ett erbjudande har att tillse att aktieägarna får skälig tid att överväga det ändrade erbjudandet (jfr bl.a. kommentaren till punkten II.14 samt punkten II.15 andra stycket) och detta måste anses särskilt viktigt i en situation med konkurrerande erbjudanden. Vid den ändring av erbjudandevillkoren som TDC tillkännagav den 27 oktober har det kravet inte uppfyllts, och förfarandet strider därför mot god sed på aktiemarknaden, om inte TDC förlänger acceptfristen med så lång tid att att aktieägarna får skälig tid att överväga det nya erbjudandet.

 

- - - - - - - - -

 

I behandlingen av detta ärende har deltagit Johan Munck (ordförande), Leif Thorsson (vice ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande), Lars Bredin (vice ordförande) och Ulf Magnusson.

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman