Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:32


2004-11-16

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 november 2004 en framställning från Ainax AB (publ).

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen.

Sedan AB Volvo enligt beslut av EU-kommissionen förklarats skyldigt att avyttra samtliga sina aktier i Scania AB, överförde Volvo våren 2004 de A-aktier i Scania som Volvo innehade till ett helägt dotterbolag - Ainax - varefter aktierna i Ainax delades ut till Volvos aktieägare. Ainax noterades på Nya Marknaden den 8 juni 2004. Enligt Ainax nuvarande bolagsordning skall Ainax omedelbart träda i likvidation om Ainax inte senast den 1 maj 2008 överlåtit samtliga sina aktier i Scania. Aktierna i Ainax har lika rösträtt och del i Ainax vinst.

Ainax i stort sett enda tillgång består av de aktier av serie A som Volvo tidigare ägde i Scania. Ainax innehar sammanlagt 27 320 838 A-aktier i Scania, motsvarande 24,8 procent av rösterna och 13,7 procent av kapitalet. Ainax ägarandel innebär att bolaget är Scanias röstmässigt näst största ägare. Scanias aktier är noterade vid Stockholmsbörsen A-lista (mest omsatta).

Ainax verksamhet består i att förvalta innehavet av A-aktier i Scania. Den grundläggande tanken bakom Ainax är att det kan finnas ett värde i aktieposter som i kraft av sin storlek medför inflytande över verksamheten. Ainax uppdrag är att värdemässigt maximera resultatet för sina aktieägare vid en eventuell avyttring av aktierna i Scania samt att därvid vara en aktiv ägare i Scania, bland annat genom att delta på bolagsstämmor i Scania.

Ainax har tidigare till marknaden offentliggjort sin avsikt att noteras på Stockholmsbörsen O-lista. Målsättningen är att sådan notering skall ske under december 2004. Ainax ansökan om notering på Stockholmsbörsens O-lista är för närvarande föremål för börsens prövning.

Den 1 november 2004 offentliggjordes att styrelsen i Scania beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i Scania beslutar om ett offentligt erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Ainax innebärande att Scania förvärvar samtliga utestående aktier i Ainax. Den extra bolagsstämman i Scania skall hållas den 19 november 2004. Av pressmeddelandet framgår att aktieägare i Scania representerande mer än 50 procent av rösterna har uttalat att de kommer att rösta för förslaget till offentligt erbjudande.

Av kallelsen till den extra bolagsstämman i Scania (daterad den 4 november 2004) framgår att styrelsens förslag innebär att Scania för varje aktie i Ainax erbjuder vederlag i form av en nyemitterad aktie av serie A i Scania. För Erbjudandet avses ett antal villkor bli uppställda, vilka närmare beskrivs i det material som är tillgängligt för Scanias aktieägare inför stämman den 19 november 2004.

Eftersom Ainax verksamhet är att äga och förvalta innehavet av A-aktier i Scania överväger Ainax att delta vid Scanias extra bolagsstämma den 19 november 2004. Därvid uppkommer ett antal frågor med anledning av Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv samt god sed på aktiemarknaden. Ainax hemställer att Aktiemarknadsnämnden besvarar nedanstående frågor.

Är det förenligt med punkt II.16 i reglerna och god sed på aktiemarknaden att:

1. Ainax, utan att inhämta bolagsstämmans godkännande, deltar på Scanias extra bolagsstämma den 19 november 2004?

Om nämnden finner att Ainax kan delta på stämman den 19 november 2004, är det förenligt med punkt II.16 i reglerna och god sed på aktiemarknaden att:

2. Ainax representanter yttrar sig på Scanias extra bolagsstämma i sin egenskap av ställföreträdare för en stor aktieägare i Scania? Härvid kan till exempel Ainax vilja framföra skälen till varför de röstar på visst sätt (om bolaget röstar på stämman) samt diskutera Scanias motiv för Erbjudandets och dess effekter på Scania.

3. Ainax röstar på Scanias extra bolagsstämma (och utgör det därvid någon skillnad om Ainax röstar för eller emot förslaget om Erbjudandet)?

4. Ainax lägger ned sin röst med avseende på förslaget om Erbjudandet?

Om Aktiemarknadsnämnden finner att Ainax deltagande på Scanias extra bolagsstämma inte är förenligt med punkt II.16 i reglerna och god sed på aktiemarknaden hemställer Ainax att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från att inhämta bolagsstämmans godkännande och tillåter Ainax att delta på stämman på de sätt som anges i punkterna 2-4 ovan.

Ainax har hemställt att Aktiemarknadsnämndens uttalande meddelas Ainax senast den 16 november 2004.

 

ÖVERVÄGANDEN

Punkt II.16 av Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv tar sikte på fall då antingen målbolagets styrelse eller ledning, på grund av information från den som avser att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i bolaget, har grundad anledning att anta att ett allvarligt menat erbjudande är nära förestående, eller också ett sådant erbjudande redan har lämnats. Enligt punkten får i målbolaget inte utan stöd av bolagsstämmans beslut i dessa fall vidtas någon åtgärd, som typiskt sett är ägnad att försämra förutsättningarna för erbjudandets l ämnande eller genomförande.

Aktiemarknadsnämnden hade nyligen i sitt uttalande AMN 2004:31 anledning att beröra innebörden av regeln i punkt II.16. Som nämnden där konstaterade är regeln ett uttryck för principen att det offentliga erbjudandet är en angelägenhet mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget i vilken det bolagets styrelse och ledning inte är parter.

I kommentaren till punkt II.16 framhålls att det inte är möjligt att uttömmande ange vilka slags åtgärder som bolaget, i de fall bestämmelsen är tillämplig, inte får vidta. Som exempel anges en riktad emission, en apportemission, ett återköp av egna aktier, en överlåtelse eller ett förvärv av tillgångar, eller ett erbjudande till aktieägarna i budgivarbolaget eller något annat bolag att förvärva deras aktier eller sådana åtgärder i ett dotterbolag. Är styrelsen av uppfattningen att hänsynen till bolaget eller aktieägarna kräver att bolaget skyndsamt vidtar en åtgärd som enligt bestämmelsen skulle kräva stämmans godkännande får enligt kommentaren bolaget hos Aktiemarknadsnämnden ansöka om dispens från kravet på stämmobehandling.

Av det nyssnämnda uttalandet AMN 2004:31 följer att regeln i punkt II.16 inte skall tolkas så att den begränsar styrelsens yttrandefrihet, särskilt som styrelsen sedan ett erbjudande har lämnats är skyldig att yttra sig över detta till ledning för aktieägarna. Det kan alltså inte finnas något hinder mot att Ainax representanter yttrar sig på Scanias extra bolagsstämma utan att frågan om Erbjudandet dessförinnan har behandlats på bolagsstämma i Ainax. Inte heller kan det finnas något hinder mot att Ainax avstår från att rösta eller lägger ned sina röster när frågan om Erbjudandet och därtill anknutna frågor behandlas.

När det gäller spörsmålet om Ainax bör utnyttja sin rösträtt har Aktiemarknadsnämnden varit i kontakt med företrädare för den brittiska Takeover Panel. Man har där den bestämda uppfattningen att ett bolag i Ainax situation inte utan att ha inhämtat aktieägarnas mening vid bolagsstämma får utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämma hos en potentiell budgivare i en fråga som rör själva budet, detta med hänsyn till den förut berörda principen att det offentliga erbjudandet är en angelägenhet mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget

Den svenska regeln tar emellertid endast sikte på åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Nämnden kan därför inte finna att Ainax skulle vara förhindrat att i den uppkomna situationen rösta ja när frågan om Erbjudandet behandlas. Däremot måste det anses strida mot regeln om Ainax skulle rösta nej till Erbjudandet utan att frågan behandlats på bolagsstämma i Ainax, eftersom detta skulle vara ägnat att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande. Med beaktande av att det svenska regelverket i stor utsträckning har inspirerats av det brittiska och av det bestämda besked som Aktiemarknadsnämnden har erhållit från den brittiska panelen anser sig nämnden inte kunna lämna någon dispens för detta ändamål.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.


På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog