Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:33


2004-11-24

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 23 november 2004 en framställning från Wistrand Advokatbyrå på uppdrag av Stena Adactum AB.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Det på Stockholmsbörsens O-lista noterade bolaget Wilh. Sonesson AB ("Sonesson") planerar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolaget har två aktieslag, A med tio röster per aktie och B med en röst per aktie.

Sonesson har två dominerande ägare. Den ena är Stena Adactum AB ("Adactum"), som äger aktier representerande cirka 23 procent av kapitalet och 27 procent av rösterna i bolaget. Den andra är Bo Håkansson, som äger aktier representerande 26 procent av kapitalet och 31 procent av rösterna.

Sonesson har tecknat avtal om att förvärva bolaget Friggs. Köpeskillingen uppgår till MSEK 170. Friggs är marknadsledande inom kosttillskott och hälsosamma livsmedel till dagligvaruhandeln. För Sonesson är förvärvet strategiskt mycket viktigt eftersom det kommer att ge Sonesson en starkare ställning i dagligvaruhandeln, som är den snabbast växande distributionskanalen för egenvårdsmarknaden.

Förvärvet innebär vidare att stora synergieffekter kan realiseras, främst inom produktionen. Således innebär affären att betydande värden kan skapas till gagn för aktieägarna.

Förvärvet avses finansieras dels genom banklån, dels genom eget kapital. Bolaget har i dagsläget en sådan finansiell ställning att en nyemission är nödvändig för att finansiera förvärvet till den del som avser eget kapital. Vad gäller banklånedelen har banken krävt en garanti av nyemissionen som ett villkor för sin utlåning. Genom garantin säkerställs att förvärvet av Friggs kan genomföras med för bolaget acceptabel kapitalstruktur.

Styrelsen för Sonesson avser därför att kalla till extra bolagsstämma med förslag till beslut om nyemission av preliminärt 8,2 milj B-aktier till en kurs om 16 SEK per aktie i syfte att senast den 31 mars 2005 tillföra Sonesson MSEK 131.

Av befintliga aktieägare har endast Adactum finansiell kapacitet att garantera nyemissionen. Adactum har förklarat sig villigt att ingå ett garantiåtagande innebärande att Adactum tecknar de aktier som inte tecknas av övriga ägare. Den andra huvudägaren, Bo Håkansson, kommer dock att teckna sin del av företrädesemissionen. Eftersom Adactum idag har 27 procent av rösterna i Sonesson riskerar upptagande av ej tecknade aktier att utlösa budplikt. Adactum vill inte äga så mycket som 30 procent av aktierna och än mindre samtliga aktier i bolaget. Adactum önskar därför inte bli föremål för budplikt.

Adactum kommer i den förestående nyemissionen således genom att utnyttja sina teckningsrätter i företrädesemissionen att teckna cirka 2 milj nya B-aktier för en sammanlagd teckningslikvid om MSEK 32. Efter sådan teckning skulle Adactum alltjämt vara ägare till aktier representerande 23,1 procent av kapitalet och 27,1 procent av rösterna i Sonesson, förutsatt att emissionen fulltecknas.

Om inte några andra aktieägare, utöver Bo Håkansson, tecknar i nyemissionen kommer Adactum på grund av sin garanti att nödgas teckna ytterligare högst 3,9 miljoner B-aktier. Efter ett sådant garantiuppfyllande skulle Adactum vara ägare till högst 34,4 procent av aktierna i bolaget med en röstandel om 35,1 procent.

Adactum, som inte har något önskemål om att vara ägare till mer än 30 procent av rösterna i Sonesson, skall, om ägarandelen överstiger 30 procent nedbringa denna genom försäljning när marknadsförutsättningarna så medger. Ägarandelen kan också komma att nedbringas genom strukturaffärer och emissioner. Adactum bedömer att detta kan ske inom en period om två år från emissionens genomförande.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Adactum om undantag från den budplikt som skulle uppkomma om ett utnyttjande av emissionsgarantin skulle leda till att Adactum blev ägare till aktier representerande 30 procent eller mer röstetalet i Sonesson. Om undantag beviljas och förenas med villkoret att Adactum skall nedbringa sin röstandel i Sonesson inom viss tid, hemställer Adactum att denna tidsfrist inte understiger två år.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom eller är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i flera fall beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. vid apportemissioner och där någon i samband med en kontantemission i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter utfärdat en emissionsgaranti.

I det fall Aktiemarknadsnämnden nu har att bedöma är inte fråga om en apportemission och inte heller föreligger det en ekonomisk kris i bolaget. De dispensskälen är således inte för handen. Det föreligger emellertid såtillvida en likhet med apportemissionsfallet att emissionen skall genomföras för förvärv av en rörelse. Till detta kommer att det står fritt för alla aktieägare att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till sitt aktieinnehav i bolaget. Enligt nämndens mening finns därmed förutsättningar för att bevilja dispens, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som Adactum skulle kunna få vid ett infriande av garantin samt stämmans beslut fattas med stöd av en stark majoritet bland de aktieägare som reglerna om budplikt avser att skydda. Nämnden noterar också att Adactum redan idag innehar aktier representerande 27 procent av röstetalet och att ett infriande av garantin som mest skulle kunna leda till att röstandelen ökade till 35 procent av röstetalet.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Adactum undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett infriande av emissionsgarantin i anslutning till den i framställningen beskrivna nyemissionen i Wilh. Sonesson AB. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Sonesson informeras om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som Adactum skulle kunna få vid ett infriande av garantin samt att emissionsbeslutet, med bortseende från Adactums röster och aktier, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog