Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:34


2004-11-30

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 29 november 2004 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå som ombud för Broström AB.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

A-aktieägarna i Broström AB har ett dominerande inflytande i bolaget. Dessa aktieägare har varit bundna av ett aktieägaravtal ingånget den 15 april 1998 som bland annat innehåller bestämmelser vad avser utseende av styrelse. Till följd av förändringar inom A-aktieägarkretsen avser man nu att ingå ett nytt aktieägaravtal.

Parter i det nya aktieägaravtalet är tre ägargrupper, benämnda Ägargrupp A, B resp. C. Avtalet avses bland annat innehålla en bestämmelse av följande lydelse:
"Styrelsen skall bestå av sju medlemmar, vartill kommer medlemmar utsedda av företrädare för de anställda. Envar av Ägargrupp A, B och C skall ha rätt att nominera en Styrelseledamot, så länge Ägargruppen ifråga har en andel A-aktier som ungefärligen motsvarar den som förelåg vid undertecknandet av detta Avtal. Vid sina nomineringar skall Ägargrupperna söka finna en sammansättning av Styrelsen som uppfyller Stockholmsbörsens krav enligt noteringsavtalet och som tar tillbörlig hänsyn till alla aktieägares intressen. Återstående fyra Styrelseledamöter skall utses av bolagsstämman utan nominering från någon Part. Dessa återstående fyra Styrelseledamöter skall inte ha någon anknytning till någon av Parterna."

Mot denna bakgrund ställes följande fråga till nämnden: Innebär det tilltänkta aktieägar­avtalet att ett sådant närståendeförhållande uppstår som avses i Näringslivets Börs­kommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktie­förvärv punkt I.3 d)?

 

ÖVERVÄGANDEN

Enligt NBKs regler punkt I.3 d)  skall med åtgärder vidtagna av budgivaren jämställas åtgärder vidtagna av någon med vilken budgivaren träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i fråga om målbolagets förvaltning. I kommentaren framhålls att det närståendeförhållande som beskrivs i punkten förutsätter att det mellan budgivaren och någon annan, fysisk eller juridisk, person finns en skriftlig eller muntlig överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en gemensam och långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning. Bestämmelsen kan bli tillämplig exempelvis om det finns en överenskommelse om att under en längre tidsperiod, dvs. flera verksamhetsår, samordna utövandet av rösträtten vid val av i vart fall så många styrelseledamöter att dessa utgör en majoritet i styrelsen. Bestämmelsen är däremot inte avsedd att förhindra tillfällig eller endast från tid till annan förekommande samverkan inför styrelseval eller andra stämmobeslut.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i uttalandet AMN 2004:16 behandlat andra frågor som sammanhänger med de aktuella förändringarna av A-aktieägarkretsen i Broström AB. Därvid lämnade nämnden frågan öppen om det konsortialavtal som då förelåg över huvud taget var av sådant slag att det uppfyllde kriterierna för ett närståendeförhållande.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening kan den i framställningen beskrivna överenskommelsen mellan vissa aktieägare i Broström AB inte uppfattas på det sättet att den grundar ett sådant närståendeförhållande som avses i NBKs regler punkt I.3 d). Därvid beaktar nämnden bl.a. att de styrelseledamöter som nomineras på sätt som regleras i överenskommelsen inte kommer att bilda majoritet i styrelsen.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman