Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:37


2004-12-11

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 december 2004 en framställning från Wistrand Advokatbyrå på uppdrag av Stena Sessan Rederi AB och Stena AB (publ).

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Det på Stockholmsbörsens O-lista noterade bolaget Meda AB ("Meda") planerar att genomföra en aktieemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolaget har enbart A-aktier utgivna med en röst per aktie.

Meda har två dominerande ägare. Den ena är Stena Sessan Rederi AB ("Sessan"), som äger aktier motsvarande 27,7 procent av kapitalet och rösterna. Den andra är Volati B.V. ("Volati"), som äger aktier motsvarande 24,8 procent av kapitalet och rösterna. Sessan och Volati benämns gemensamt huvudaktieägarna ("Huvudaktieägarna"). Sessan och Volati är sinsemellan självständiga aktieägare utan ägarsamband eller annan samverkan av det slag som avses i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Meda avser att teckna avtal att förvärva varumärkes - och marknadsföringstillstånd avseende läkemedlen Cibacen/Cibadrex ("Produktrörelsen") från Novartis AG. Produktrörelsen innehåller väletablerade läkemedel för behandling av högt blodtryck som därmed väsentligt stärker Medas position inom det prioriterade terapiområdet hjärta/kärl. Förvärvet innebär ett lönsamt produkttillskott och en bra möjlighet för etablering på nyckelmarknader i Europa. Bolaget blir bättre rustat för ytterligare produktförvärv och inlicensiering av produkter på europeisk bas.

Förvärvet är av sådan omfattning att finansieringen av detsamma inte kan ske med enbart externt upplånade medel. En nödvändig förutsättning för förvärvet är därför att Meda genom nyemission kan tillföras eget kapital i betydande omfattning.

Bindande avtal med Novartis AG kan inte ingås med mindre Meda kan visa att finansiering finns för förvärvet av Produktrörelsen. Bryggfinansiering i för förvärvet erforderlig omfattning kan erhållas från bank. En förutsättning härför är att en nyemission som tillför Meda minst SEK 550.000.000 i nytt eget kapital kan garanteras, innan bindande kreditlöfte utställs.

Sammantaget innebär detta att det planerade förvärvet av Produktrörelsen förutsätter att en garanti för nyemissionen kan erhållas.

Styrelsen för Meda avser att offentliggöra förvärvet av Produktrörelsen samtidigt med villkoren för nyemissionen och i direkt anslutning därtill kalla till bolagsstämma. Emissionskursen kommer att fastställas med rabatt i förhållande till börskursen vid tidpunkten för offentliggörandet.

Ingen av de befintliga aktieägarna har finansiell kapacitet att garantera nyemissionen i sin helhet. Huvudaktieägarna kommer dock att teckna sin respektive del av företrädesemissionen. Stena AB ("Stena") har förklarat sig villig att ingå ett garantiåtagande innebärande att Stena tecknar de aktier som inte tecknas av Huvudaktieägarna eller av annan med utnyttjande de teckningsrätter som utges i anledning av aktieägarnas företrädesrätt i emissionen. Stena har idag inga aktier i Meda.

Stena och Sessan ingår båda i den s.k. Stena-sfären, men bolagen ingår inte i samma koncern utan agerar självständigt var för sig. Vad gäller engagemanget i Meda har dock Stena och Sessan förklarat att de kommer att agera samfällt på ett sätt som gör dem närstående i den mening som avses i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Efter upptagande av ej tecknade aktier genom infriande av emissionsgarantin kan en sammanräkning av Stena och Sessans aktier riskera utlösa budplikt. Stena och Sessan vill sammantaget inte äga mer aktier än vad som följer av ett infriande av emissionsgarantin och än mindre samtliga aktier i bolaget. Stena och Sessan önskar därför inte bli föremål för budplikt.

Sessan kommer i den förestående nyemissionen således genom att utnyttja sina teckningsrätter i företrädesemission att liksom tidigare vara ägare till 27,7 procent av kapitalet och rösterna i Meda, förutsatt att emissionen fulltecknas.

Om inte några andra aktieägare, utöver Volati och Sessan, tecknar aktier i nyemissionen kommer Stena på grund av sin garanti att nödgas teckna cirka 1,7 miljoner A-aktier, motsvarande ca 13,6 procent av kapitalet och rösterna i Meda. Efter ett sådant garantiuppfyllande skulle Stena och Sessan sammanräknat vara ägare till cirka 41,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget. För det fall att Stena tecknar aktier på grund av emissionsgarantin kan Stena och Sessan komma att överenskomma att Sessan skall förvärva samtliga eller delar av Stenas aktier i Meda.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från budplikt med avseende på dels aktieteckningen vid den förestående nyemissionen, dels Sessans eventuella efterföljande förvärv av Stenas aktier i Meda.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktie­förvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 av reglerna när någon, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom eller är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i flera fall beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. vid apportemissioner och där någon i samband med en kontantemission i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter utfärdat en emissionsgaranti.

I det fall Aktiemarknadsnämnden nu har att bedöma är inte fråga om en apportemission och inte heller föreligger det en ekonomisk kris i bolaget. De dispensskälen är således inte för handen. Det föreligger emellertid såtillvida en likhet med apportemissionsfallet att emissionen skall genomföras för förvärv av en rörelse. Till detta kommer att det står fritt för alla aktieägare att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till sitt aktieinnehav i bolaget. Enligt nämndens mening finns därmed förutsättningar för att bevilja dispens, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som Stena skulle kunna få vid ett infriande av garantin liksom om hur stor kapital- respektive röstandel som Sessan skulle kunna få genom den eventuella aktieöverlåtelsen från Stena till Sessan samt om stämmans beslut fattas med stöd av en stark majoritet bland de aktieägare som reglerna om budplikt avser att skydda.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Stena AB och Stena Sessan Rederi AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett infriande av emissionsgarantin i anslutning till den i framställningen beskrivna nyemissionen i Meda AB respektive vid den i framställningen beskrivna aktieöverlåtelsen från Stena AB till Stena Sessan Rederi AB. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Meda AB informeras om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som Stena AB och Stena Sessan Rederi AB tillsammans skulle kunna få vid ett infriande av garantin liksom om hur stor kapital- respektive röstandel som Stena Sessan Rederi AB skulle kunna få genom den eventuella aktieöverlåtelsen samt att emissionsbeslutet, med bortseende från Stena Sessan Rederi AB:s aktieinnehav och eventuellt aktieinnehav från Stena AB:s sida, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog