Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:38


2004-12-14

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 december 2004 en framställning från Wistrand Advokatbyrå på uppdrag av Schibsted ASA.

På begäran av Schibsted har vid offentliggörandet vissa uppgifter i framställningen utelämnats.

Av framställningen till Aktiemarknadsnämnden framgår att det norska bolaget Schibsted ASA ("Schibsted") har för avsikt att förvärva, direkt eller genom dotterbolag, aktier i det finska bolaget Alma Media Oy ("Alma Media"), vars helägda dotterbolag MTV Oy ("MTV") innehar 23,4 procent av aktierna och rösterna i TV4 AB (publ) ("TV4"). Schibsted har samtidigt förklarat sig ha för avsikt att förvärva, direkt eller genom dotterbolag, aktier i TV4, som är noterat på Stockholmsbörsens A-lista, men inte i sådan omfattning att Schibsted-koncernens innehav i TV4 därigenom skulle uppnå 30 procent av det totala röstetalet i bolaget. Samtliga idag utgivna aktier i TV4 är A-aktier med vardera tio röster. Schibsted har hemställt att Aktiemarknadsnämnden medger Schibsted undantag från budplikten enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv såvitt denna grundas på Schibsted-koncernens framtida ägarandel i Alma Media, varvid dispensen torde gälla oavsett omfattningen av denna ägar­andel, dvs. oberoende av vilken typ av närståen­deförhållande som i budpliktsreglernas mening må föreligga mellan Schibsted eller annat bolag i Schibsted-koncernen och Alma Media och dess dotterbolag MTV, och oavsett i vilken tidsföljd Schibsted genomför för­värv i TV4 respektive Alma Media.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Baserat på den erfarenhetsmässiga närvaron på aktiemarknadsbolagens bolagsstämmor anses en ägare som innehar trettio procent eller mer av röstetalet typiskt sett ensam kunna uppnå egen majoritet av de avgivna rösterna vid stämman och i den meningen kontrollera bolaget. Syftet med reglerna om budplikt är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med att en ny ägare uppnår sådan kontroll.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglerna. I kommentaren till punkt III.1 uttalas att frågan om undantag skall beviljas i det enskilda fallet får prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana, sägs det i kommentaren, att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med trettio procent eller mer av röstetalet. Nämnden har också tidigare i flera fall beviljat undantag från budplikt vid transaktioner som visserligen medfört att bolaget fått en ny ägare med trettio procent eller mer av röstetalet men de facto inte inneburit något kontrollägarskifte. Som ett särskilt dispensskäl nämns i kommentaren att det i bolagsordningen finns bestämmelser som det begränsar det antal röster som varje aktieägare kan avge på en bolagsstämma.

I det nu aktuella fallet avser Schibsted att frivilligt förvärva aktier i TV4, dock inte i större utsträckning än att Schibsteds kapital- och röstandel därefter alltjämt understiger 30 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Därutöver avser Schibsted att förvärva aktier i Alma Media som i sin tur, via dotterbolaget MTV, äger aktier representerande drygt 23 procent av totalantalet aktier och röster i TV4.

Sammantaget kan Schibsteds aktieförvärv leda till att Schibsted uppnår direkt och indirekt kontroll över aktier och röster i TV4 i sådan omfattning att det sammanlagda innehavet enligt NBK:s regler utlöser budplikt. Aktiemarknadsnämnden kan inte finna att omständigheterna runt dessa, frivilliga, aktieförvärv i sig skulle vara sådana att dispens från budplikt vore påkallad.

Till bilden hör emellertid att bolagsordningen för TV4 innehåller en bestämmelse om rösträttsbegränsning som innebär att Schibsted och Alma Media tillsammans inte skulle kunna rösta för mer än 40 procent av de på stämman företrädda aktierna och alltså inte kunna vara säkra på att kontrollera bolagsstämmans beslutsfattande. Aktiemarknadsnämnden tar inte i detta ärende ställning till om denna omständighet i sig skulle vara tillräcklig för att motivera undantag från budplikten. Enligt nämndens mening kan man nämligen, vid bedömning av om Schibsted bör vara tvunget att erbjuda sig att förvärva samtliga aktier i TV4, inte bortse från den mycket speciella situation för företaget som uppkommit på grund av att regeringen med stöd av 3 kap. 2 § radio- och TV-lagen förenat TV4:s sändningstillstånd med ett särskilt villkor i syfte att motverka ägarkoncentrationen i massmedia. Enligt villkoret får ägarförhållandena och inflytandet i TV4 inte påtagligt förändras på sådant sätt att ägarkoncentrationen inom media ökar. Ett erbjudande från Schibsteds sida skulle kunna direkt motverka syftet med denna reglering och leda till att sändningstillståndet för TV4 återkallas.

Sammantaget talar vad nu sagts för att Schibsted för de i framställningen beskrivna förvärven beviljas dispens från budplikt.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden beviljar Schibsted ASA dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av de i framställningen beskrivna, direkta och indirekta, förvärven av aktier i TV4.


I behandlingen av detta ärende har deltagit Johan Munck (ordförande), Carl-Johan Åberg (vice ordförande), Ulf Magnusson och Tor Marthin.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog