Aktiemarknadsnämndens uttalande 2004:41


2004-12-14

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 december 2004 en framställning från White & Case Advokat AB.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Outokumpu Zinc B.V. (i det följande "Outokumpu") innehar för närvarande 49 % av stamaktierna i aktiemarknadsbolaget Boliden AB (Boliden). Boliden avser företa en nyemission av aktier till finansiella institutioner och till allmänheten. Vidare avser Outokumpu försälja del av sitt aktieinnehav i Boliden till dels finansiella institutioner och dels till allmänheten.

Outokumpu avser låna ut befintliga aktier i Boliden till de finansiella institutionerna till täckande av det antal aktier som tecknas av dessa vid den förestående nyemissionen. Outokumpu kommer, sedan de nya aktierna väl emitterats, att få nyemitterade aktier i gengäld. Vid utlåningen kommer Outokumpus aktieinnehav och rösträtt i Boliden att uppgå till endast cirka 26 % stamaktierna respektive rösterna i Boliden för att vid en återbetalning uppgå till totalt cirka 30 % av såväl stamaktier som röster. Outokumpu har vidare erbjudit de finansiella rådgivarna en övertilldelningsoption. För det fall denna utnyttjas kommer Outokumpus aktieinnehav och rösträtt i Boliden att understiga 30 %. Men för det fall de finansiella rådgivarna väljer att inte utnyttja sin övertilldelnings­option kommer Outokumpus aktieinnehav och rösträtt i Boliden åter att överstiga 30 %.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglerna. Sådana undantag får förenas med villkor.

Nämnden har tidigare i ett icke offentliggjort uttalande behandlat en fråga som gällde en huvudägares utlåning av aktier i ett aktiemarknadsbolag. Återlämnandet fick i sig enligt nämnden sannolikt anses utlösa budplikt, men nämnden ansåg att syftet med lånekonstruktionen och den mycket begränsade förändring av röstandel som det var fråga om talade för att undantag borde medges från budplikten.

I det nu aktuella fallet skall Outokumpu genom en kortvarig utlåning av aktier och en övertilldelningsoption underlätta genomförandet av en större emission i Boliden. Därefter kommer motsvarande antal aktier att återlämnas till Outokumpu. Syftet med lånekonstruktionen och den mycket kortvariga förändring av röstandel som det är fråga om talar för att undantag bör medges från budplikten. Några skäl som talar däremot kan inte anses föreligga. Inte heller kan det anses nödvändigt att förena undantaget med villkor.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Outokumpu undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av att bolaget från vissa placerare återfår utlånade aktier i Boliden i samband med en riktad emission i bolaget i enlighet med vad som sägs i fram­ställningen.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden be­handlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman