Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:08


2005-03-22

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21 mars 2005 en framställning från Setterwalls Advokatbyrå på uppdrag av Kistefos AS.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

På begäran av Kistefos har vid offentliggörandet vissa uppgifter i framställningen utelämnats.

Trio AB ("Trio"), som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, planerar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolaget har ett aktieslag med en röst per aktie. Bolaget har idag ett marknadsvärde på cirka 200 mkr.

Trio är sedan 20 år verksamt inom utveckling av system för kommunikationslösningar inom företagstelefoni. Denna erfarenhet har Trio under de senaste sex åren använt för att utveckla nätverksbaserade system för mobiloperatörer kallat Trio Mobile Office. En internationell lansering av Trio Mobile Office har fram till det senaste året, enligt framställningen, hämmats av en generell återhållsamhet bland mobiloperatörerna vad gäller tjänste­breddande invester­ingar. Mobiloperatörernas förbättrade finansiella ställning har sedan hösten 2004 lett till ett starkt ökat intresse för den typ av systemlösningar för integrerad företagstelefoni som Trio erbjuder, och bolaget har på senare tid sett en markant ökad efterfrågan på Trio Mobile Office och andra nätbaserade system­lösningar. Denna efterfrågan har den senaste tiden inneburit konkreta möjligheter till leverans av bolagets operatörslösningar till mobiloperatörer och andra operatörer i och utanför Europa.

Trio bedömer förutsättningarna för en internationell expansion av Mobile Office och andra operatörslösningar under 2005 som mycket goda. För att kunna genomföra en internationell expansion krävs emellertid ett kapitaltillskott om cirka 51 mkr för följande ändamål:

Rörelsekapital - Betalningsvillkoren i samband med leverans, installation och driftsättning av ett nytt Mobile Office-system eller andra nätbaserade system hos operatörer innebär betalningsströmmar med delbetalningar till Trio först efter det att vissa operativa kriterier har uppnåtts.

Produktutveckling - För att genomföra kundanpassningar och vidareutveck­ling av Trio Mobile Office och andra nätbaserade operatörslösningar i takt med att IP-teknik och konvergens får ökad betydelse.

Partnerprogram/ökad lokal närvaro - För att öka företagets kapacitet inom bland annat försäljning, systeminstallation, systemintegration och support behövs ett bredare nätverk av lokala samarbetspartners. Detta kräver investeringar för att nya partners skall bli upplärda och självgående på Trios produkter.

Bolagets kapitalbehov för de ovan angivna ändamålen uppgår således till cirka 51 mkr och bedöms inte kunna tillgodoses med internt genererade eller externt upplånade medel. En nödvändig förutsättning för bolagets fortsatta utveckling och för att Trio ska kunna lyckas i sin internationella expansion är därför att Trio genom en nyemission kan tillföras minst 51 mkr. Med föreliggande tidsplan kommer emissionslikviden att erhållas i juni 2005. Samtidigt konstateras att det redan idag föreligger ett behov att kunna påvisa för operatörerna att ovan beskrivna kapitalbehov kan säkerställas, då pågående avtalsförhand­lingar med mobiloperatörer och andra operatörer inte kan slutföras såvida bolaget inte kan visa att nödvändig kapitalanskaffning är säkerställd. För att visa detta krävs därför att en garanti för nyemissionen kan erhållas.

Kistefos AS har, genom dotterbolagen Kistefos International Equity AS ("Kistefos Equity") och Kistefos Venture Partners AS ("Kistefos Venture"), (nedan gemensamt kallade "Kistefos") sedan år 1995 varit huvudägare i Trio och har varit den enda aktieägaren som under denna tioårsperiod tagit en aktiv ägarroll i bolagets strategiska utveckling. Kistefos har bland annat medverkat som huvudinvesterare i Trios samtliga nyemissioner sedan år 1996. Kistefos har även under denna period varit den enda aktieägare som varit aktivt delaktig i bolagets förvaltning, bland annat genom sina representanter i bolagets styrelse, inklusive styrelsens ordförande.

Idag äger Kistefos aktier representerande cirka 29,5 procent av kapital och röster i bolaget. Ägandet är fördelat mellan Kistefos Equity (26,2 procent) och Kistefos Venture (3,3 procent). Bolagets näst största ägare är familjen Jeansson med ett innehav om cirka 7 procent av kapitalet och rösterna.

Styrelsen för Trio avser att besluta om en nyemission om cirka 51 mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare och offentliggöra villkoren för densamma preliminärt den 23 mars 2005 samt föreslå att aktieägarna godkänner emissionen vid ordinarie bolagsstämma den 27 april 2005. Emissions­kursen är avsedd att fastställas med sedvanlig rabatt i förhållande till börskursen vid tidpunkten för offentliggörandet.

Kistefos AS har förbundit sig att teckna sin andel av företrädesemissionen, motsvarande cirka 15 mkr. Därutöver har Trio slutit avtal med Kistefos AS och Björn Algkvist, genom bolag, om s.k. emissionsgaranti, innebärande att om emissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter eller genom teckning av aktieägarna utan företrädesrätt kommer Kistefos AS att teckna cirka 30 procent och Björn Algkvist att teckna cirka 70 procent av resterande aktier så att emissionen blir fulltecknad. För det fall Kistefos AS tecknar aktier på grund av emissionsgarantin kan Kistefos AS komma att överenskomma med Kistefos Equity om förvärv av samtliga eller delar av Kistefos AS aktier i Trio. Ersättningen till Kistefos AS och Björn Algkvist för deras respektive garantiåtaganden är bestämd på marknads­mässiga grunder.

Kistefos Equity och Kistefos Venture ingår i samma koncern som Kistefos AS, varför de är närstående i den mening som avses i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Efter teckning och erhållande av aktier genom att Kistefos AS infriar emissionsgarantin, kan en sammanräkning av Kistefos AS, Kistefos Equity och Kistefos Ventures aktier i Trio riskera att utlösa budplikt. Kistefos vill inte äga fler aktier än vad som är erforderligt för att infria emissionsgarantin och önskar således inte förvärva samtliga aktier i Trio. Kistefos önskar därför inte bli föremål för budplikt.

Kistefos kommer i den förestående nyemissionen genom att utnyttja sina teckningsrätter i företrädesemission att liksom tidigare vara ägare till cirka 29,5 procent av kapitalet och rösterna i Trio, förutsatt att emissionen fulltecknas. (Innehavet kan bli något mindre om innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Trio utnyttjar sina teckningsoptioner i så god tid att de aktier som tillkommer genom teckning medför rätt att delta i nyemissionen, men från denna eventuella begränsade utspädning bortses i framställningen).

Om emissionsgarantin skulle infrias till fullo, skulle Kistefos vid en emissionsstruktur om 1:2 sammantaget komma att äga cirka 36,5 procent av aktierna och rösterna i Trio. För det fall Kistefos Equity skulle förvärva samtliga aktier som Kistefos AS kan komma att teckna genom att emissionsgarantin infrias till fullo skulle Kistefos Equity komma att äga cirka 33,2 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Kistefos AS, för egen del och för Kistefos Equity, att nämnden medger undantag från den budplikt som kan uppkomma för Kistefos dels vid en sammanräkning av aktier vid en aktieteckning i den förestående nyemissionen p g a infriande av emissionsgarantin, dels vid Kistefos Equitys eventuella efterföljande förvärv av Kistefos AS aktier i Trio.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktie­förvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 av reglerna när någon, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren till regeln att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Reglerna om budplikt syftar till att bereda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte. Kistefos har varit huvudägare i Trio i tio års tid och innehar aktier representerande strax under 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. I praktiken torde Kistefos redan idag för de allra flesta framstå som bolagets kontrollerande ägare och den ökade andel av röstetalet som Kistefos skulle uppnå genom att infria sin emissionsgaranti endast i formell mening uppfattas som ett kontrollägarskifte. Även om reglernas ordalag påkallar att Kistefos lägger bud på övriga aktier när Kistefos uppnår 30 procent av röstetalet i bolaget, framstår detta därför inte som en tvingande nödvändighet för att tillgodose reglernas syfte, om andra omständigheter talar för att ett sådant bud inte skall behöva läggas. En sådan omständighet är i detta fall att Kistefos skulle förvärva aktierna uteslutande som en följd av den utställda emissionsgarantin. Till detta kommer att det står fritt för alla aktieägare att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till sitt aktieinnehav i bolaget.

Enligt nämndens mening finns därmed förutsättningar för att bevilja dispens, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som Kistefos skulle kunna få vid ett infriande av garantin samt om stämmans beslut fattas med stöd av en stark majoritet bland de aktieägare som reglerna om budplikt avser att skydda.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Kistefos undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett infriande av emissionsgarantin i anslutning till den i framställningen beskrivna nyemissionen i Trio AB och en eventuell efterföljande aktieöverlåtelse mellan i Kistefos-koncernen ingående bolag. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Trio AB informeras om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som Kistefos AS tillsammans med Kistefos Equity och Kistefos Venture skulle kunna få vid ett infriande av garantin liksom hur stor kapital- respektive röstandel som Kistefos Equity skulle kunna få genom den eventuella aktieöverlåtelsen samt att emissionsbeslutet, med bortseende från Kistefos Equitys och Kistefos Ventures aktieinnehav och eventuellt aktieinnehav av Kistefos AS, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog