Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:09


2005-03-26

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 mars 2005 en framställning från Jon Fangel.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Gexco AB ("Gexco") är noterade på Nordic Growth Market NGM. Vid bolagsstämma i Gexco den 20 augusti 2004 beslutades om apportemission riktad till aktieägarna i Bindal Gruver A/S av 132 660 000 aktier i Gexco för förvärv av Bindal Gruver. I apportemissionen erhöll Jon Fangel och av honom kontrollerade bolag 76 001 200 aktier i Gexco AB.

Därefter har Gexco genomfört en riktad nyemission av 30 000 000 aktier, varav ett av Jon Fangel kontrollerat bolag har tecknat 2 425 000 aktier. Efter emissionen finns totalt 219,3 miljoner aktier i Gexco AB. Fangel och av honom kontrollerade bolag äger således f.n. 35,7 % av Gexco AB.

I framställningen anges att Gexco kommer att genomföra en eller flera emissioner för att finansiera verksamheten varvid Jon Fangels ägande kommer att minska till under 30 %, sannolikt redan under 2005.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer Jon Fangel att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från reglerna om budplikt.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 i reglernas nuvarande lydelse när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhets­bedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Undantag har av Aktiemarknadsnämnden tidigare meddelats i liknande situationer. I det nu aktuella fallet måste en dispens ligga i aktie­ägar­kollektivets intresse. Några skäl som talar mot att medge undantag från budplikten kan inte anses föreligga.

Aktiemarknadsnämnden noterar att ansökan om dispens inkom nära ett halvt år efter det att budplikt hade inträtt och först efter det att nämnden hade påtalat förhållandena. Det åligger var och en som agerar i ett aktiemarknadsbolag att känna till och följa gällande föreskrifter på aktiemarknaden, i synnerhet så centrala bestämmelser som budpliktsreglerna. För den nämnda bristen i detta ärende kan Jon Fangel inte undgå kritik.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Jon Fangel undantag från den budplikt som uppkommit till följd av att Jon Fangel på det sätt som beskrivs i framställningen genom apportemission och därpå följande riktad kontantemission har ökat sin andel av rösterna i Gexco till ca 36 procent. Undantaget förenas med det villkoret att Jon Fangel inom högst 12 månader från dagen för detta beslut nedbringar sin andel av röstetalet i Gexco till mindre än 30 procent.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman