Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:12


2005-04-23

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 april 2005 en framställning från Advokatfirman Lindahl som ombud för JCE Group AB, Magellan B.V. och Christer Ericsson, sammantagna här benämnda JCE-gruppen.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse.

Aktierna i Cybercom Group Europe AB ("Cybercom") är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. JCE-gruppen äger sedan den 15 mars 2005 37,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Cybercom.

Som framgick av Aktiemarknadsnämndens beslut AMN 2005-10 gjordes JCE-gruppens förvärv av tidigare huvudägares aktier med vetskap om att Cybercom har en uttalad strategi att växa bland annat genom företagsförvärv, att förvärven avsågs finansieras delvis genom betalning med egna aktier och att tyngdpunkten i Cybercoms förvärvsstrategi planerades genomföras i början av 2005. I framställningen omnämndes framförallt två specifika förvärv. Förutsatt att dessa förhandlingar skulle leda till förvärv under våren 2005 skulle JCE-gruppens ägarandel i Cybercom komma att understiga 30 procent efter det att tillträde av aktierna i de förvärvade bolagen hade ägt rum.

Aktiemarknadsnämnden medgav JCE-gruppen undantag från den budplikt som hade uppkommit till följd av att JCE-gruppen hade ökat sin andel av rösterna i Cybercom till ca 37,8 procent. Undantaget gällde till den 30 april 2005. Nämnden uttalade att den var beredd att på framställning ta upp frågan om ett undantag för längre tid till ny prövning.

I den nya framställningen redogörs för ett avtal som samma dag undertecknats med innebörd att Cybercom skall förvärva samtliga utestående aktier i Netcom Consultants AB av Modern Holdings Inc med betalning i nyutgivna aktier i Cybercom. Aktier skall emitteras till ett värde motsvarande 35 000 000 kronor. Tillträdet äger enligt avtalet rum den 29 april 2005, vid vilken tidpunkt antalet utgivna aktier bestäms exakt. Nyemissionen sker genom en apportemission, vilken grundas på ett bemyndigande som föreslås beslutas av den ordinarie bolagsstämman i Cybercom den 22 april. Med dagens aktiekurs kommer c:a 1 207 000 att aktier ges ut, vilket innebär att JCE-gruppen och närståendes innehav minskar till 34,1% av kapital och röster i Cybercom.

Av den nya framställningen framgår vidare att förhandlingarna om ytterligare ett förvärv fortgår enligt uppgjorda planer och har kommit ganska långt. I den tidigare framställningen angivna utspädningseffekter för detta förvärv är fortfarande giltiga. Detta skulle innebära att JCE-gruppens innehav efter förvärvet kommer att uppgå till 26-28 % av kapital och röster. Tidsplanen innebär att undertecknat avtal bör föreligga omkring den 20 maj och att bolagsstämma för beslut om utgivande av nya aktier i Cybercom skall hållas i början av juni 2005.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer JCE-gruppen att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från reglerna om budplikt till den 15 juni 2005 när JCE-gruppen med närstående räknar med att ha ett aktieinnehav i Cybercom väl understigande 30 procent.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 i reglernas nuvarande lydelse när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Senast fyra veckor efter ett sådant förvärv skall den budpliktige, om inte aktierna dessförinnan avyttrats eller Aktiemarknadsnämnden beslutat annorlunda, genom ett pressmeddelande offentliggöra att ett erbjudande kommer att lämnas.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhets­bedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Som Aktiemarknadsnämnden framhöll i uttalandet AMN 2005-10 har JCE-gruppens aktieinnehav i Cybercom delvis uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag. Nämnden anförde att det emellertid fick anses att det finns ett visst utrymme för dispens från budplikt i sådana fall då det står klart att den budpliktige helt kort efter den tidpunkt då pressmeddelande om erbjudande skall lämnas kommer att ha nedbringat sin röstandel under budpliktsgränsen. Nämnden ansåg sig kunna meddela ett undantag för kortare tid, intill utgången av april, och förklarade sig beredd att ta upp frågan om undantag på nytt när utsikterna till att JCE-gruppen kan nedbringa sin röstandel under budpliktsgränsen kunde överblickas bättre.

Som framgår av den nya framställningen har ett av de tilltänkta förvärven nyligen genomförts och ett ytterligare förvärv kan bedömas vara nära förestående. Aktiemarknadsnämnden finner därför att undantaget från budplikt kan förlängas fram till den tidpunkt då det aviserade nya förvärvet kommer att ha genomförts och JCE-gruppen röstandel beräknas ha nedbringats under budpliktsgränsen.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger JCE-gruppen undantag från den budplikt som har uppkommit till följd av att JCE-gruppen på det sätt som beskrivits i uttalandet AMN 2005-10 har ökat sin andel av rösterna i Cybercom till ca 37,8 procent. Undantaget gäller till den 15 juni 2005.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman