Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:13


2005-05-05

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 maj 2005 en framställning från Linklaters Advokatbyrå på uppdrag av Intentia International AB.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Ett utländskt bolag noterat på Nasdaq ("Budgivaren") planerar ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Intentia.

Aktiekapitalet i Intentia är fördelat på 5 119 604 A-aktier och 162 533 279 B-aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B-aktie 1 röst. I övrigt har aktierna lika rätt i Bolaget. B-aktierna är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, medan A-aktierna är onoterade.

Antalet aktieägare i Intentia uppgick per den 28 februari 2005 till 10 234. Samtliga A-aktier, motsvarande 3,1 procent av kapitalet och 24,0 procent av rösterna i Intentia, ägs av tre större aktieägare (Symphony Technology Group ("Symphony"), Tennenbaum Capital Partners ("Tennenbaum") och Skandia Liv), som tillsammans även innehar 38,5 procent av B-aktierna. Dessa tre aktieägares sammanlagda innehav av A- och B-aktier motsvarar 40,4 procent av aktiekapitalet och 53,3 procent av rösterna i Intentia, varav aktieägarna Symphony och Tennenbaum tillsammans äger aktier motsvarande 38,1 procent av aktiekapitalet och 49,1 procent av rösterna.

Budgivaren planerar att lämna ett erbjudande som innebär att aktier i Budgivaren lämnas som vederlag för aktierna i Intentia, varvid A-aktieägarna kommer att erbjudas ett vederlag per A-aktie som är 12 procent högre än det vederlag som erbjuds för en B-aktie.

Skälen till prisskillnaden mellan de båda aktieslagen kan sammanfattas enligt följande:

1. A-aktierna är inte föremål för marknadsnotering. Den 9 februari 2005 förvärvade Symphony och Tennenbaum 1 050 000 respektive 1 814 700 A-aktier från Intentias förre VD Björn Algkvist. Köpeskillingen för dessa aktier uppgick till 20,10 kronor per aktie, vilket motsvarade en premie om cirka 23 procent jämfört med gällande börskurs för B-aktien. Under 2005 har även Skandia Liv förvärvat A-aktier i Intentia från Intentias vinstandelsstiftelse. Parterna i denna transaktion har dock valt att inte offentliggöra köpeskillingen.

2. Avsikten är att Symphony och Tennenbaum, som är de aktieägare som äger huvuddelen av A-aktierna, skall gentemot Budgivaren förbinda sig att acceptera erbjudandet avseende samtliga deras aktier, oavsett aktieslag, och därutöver även förbinda sig att inte överlåta några A- eller B-aktier under en period om 180 dagar, om erbjudandet till följd av för låg anslutning inte görs ovillkorat av Budgivaren. Ingen annan av Bolagets aktieägare avses lämna någon motsvarande förbindelse gentemot Budgivaren.

3. Eftersom A-aktierna representerar en stor del av rösterna i Bolaget är det för genomförandet av Budgivarens planerade erbjudande av särskild vikt att A-aktierna lämnas in i erbjudandet. Utgångspunkten är att en högre premie för A-aktierna än för B-aktierna kommer att medföra en större anslutning i erbjudandet än vad som annars skulle vara möjligt att uppnå.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden uttalar huruvida den ovan beskrivna skillnaden i vederlag för A- respektive B-aktier i Intentia är förenlig med god sed på aktiemarknaden.

 

ÖVERVÄGANDEN

Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktie­förvärv vilar bl.a. på principen att budgivare skall behandla målbolagets aktieägare på ett likvärdigt sätt. Det innebär bl.a. att en budgivare vid ett offentligt erbjudande skall erbjuda innehavare av aktier med identiska villkor ett identiskt vederlag per aktie (punkten II.8). För det fall det i målbolaget finns aktier med icke identiska villkor kan budgivaren ge innehavarna därav erbjudanden som skiljer sig åt i fråga om bl.a. vederlagets värde (punkten II.9) men i kommentaren till den aktuella bestämmelsen påpekas att skillnader i behandlingen av olika aktieägarkategorier aldrig får vara oskälig.

Aktiemarknadsnämnden har i flera uttalanden, bl.a. AMN 2004:18 och 19, behandlat frågan om skillnader i vederlag till ägare av A- och B-aktier vid ett offentligt erbjudande och därvid bl.a. konstaterat att det visserligen är en spridd uppfattning på aktiemarknaden att en eventuell prisskillnad mellan onoterade aktier med högre röstvärde och noterade aktier med lägre röstvärde vid ett offentligt erbjudande bör vara högst 10 % men att en viss marginal måste kunna föreligga mellan vad som från marknadsmässig synpunkt kan vara föremål för diskussion och vad som skall kunna rubriceras som oskäligt. Enligt nämndens uttalade mening skulle det gå för långt att utan vidare beteckna en prisskillnad överstigande 10 % som oskälig.

I AMN 2004:19 påpekade nämnden också att vad som i NBK:s kommentar till punkten II.9 sägs om att det procentuella påslaget på marknadsvärdet som huvudregel skall vara lika stort för alla aktier kan vara svårtillämpat i sådana fall då det i målbolaget finns både röststarka och röstsvaga aktier och det endast är de röstsvaga aktierna som är noterade. Beräkningen av ett marknadsvärde för onoterade röststarka aktier som inte är föremål för någon egentlig omsättning på aktiemarknaden försvåras av att det i hög grad är beroende av ägarstrukturen och eventuella planerade förändringar i denna i vad mån röststyrkan skall tilläggas ett särskilt värde som innebär att marknadsvärdet av de aktierna skall antas vara högre än för de noterade aktierna.

I såväl AMN 2004:18 som 2004:19 fann nämnden, mot bakgrund av omständigheterna och de åberopade skälen, en prisskillnadsnivå om 12 % mellan onoterade A-aktier och noterade B-aktier acceptabel.

Även i det nu aktuella fallet skulle A-aktieägarna komma att erbjudas ett vederlag per A-aktie som är 12 procent högre än det vederlag som erbjuds för en B-aktie. Enligt nämndens mening finns, mot bakgrund av vad som anförts i framställningen, inte skäl att se annorlunda på detta fall än de båda ovan nämnda fallen. Den beskrivna skillnaden i vederlag för A- respektive B-aktier i Intentia är således förenlig med god sed på aktiemarknaden.

 


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog
 

1 Sedan nämnden informerats om att kallelsen till bolagsstämman redan hade sänts ut vid tidpunkten för nämndens beslut har nämnden meddelat att den godtar att villkoret i stället uppfylls genom offentliggörande av ett pressmeddelande eller publicering av en kungörelse i de tidningar där kallelsen införts.
Lämpligen bör informationen också anges på Innate Pharmaceuticals AB:s hemsida.