Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:14


2005-05-06

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 maj 2005 en framställning från Baker & Mc Kenzie Advokatbyrå på uppdrag av Affärsstrategerna AB.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Innate Pharmaceuticals AB ("Bolaget") bildades i mars 2000 och är noterat på Aktietorget. Bolagets huvudägare är sju privatpersoner, som tillsammans innehar 65 procent av aktierna och rösterna i bolaget. De enskilda huvudägarnas aktieinnehav uppgår till 8,6 - 10 procent vardera. Ingen av de övriga aktieägarna har ett aktieinnehav överstigande 6 procent av aktier och röster och flertalet aktieägare har endast små innehav.

Bolagets affärsidé är att utveckla läkemedel. Utvecklingsarbetet är fortfarande i ett tidigt skede och det kan förväntas ta många år innan bolaget kan ha ett godkänt läkemedel som kan kommersialiseras. Bolagets intäkter består av forskningsbidrag, som endast till en mindre del kan täcka de kostnader som uppstår i verksamheten. I övrigt har verksamheten finansierats genom tillskott från aktieägarna. Den senaste företrädesemissionen ägde rum i början av år 2004 i samband med att bolaget noterades på Aktietorget.

Bolaget befinner sig nu i en prekär finansiell situation. Bolagets kvarvarande likvida medel täcker bolagets kostnader fram till sommaren 2005. Därefter kan verksamheten en fortsättas endast under förutsättning att ytterligare tillskott erhålls från aktieägarna. Bolagets styrelse avser därför att föreslå aktieägarna att besluta om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. En förutsättning för att emissionen skall kunna genomföras är emellertid att en extern finansiär garanterar att investera ett sådant belopp att bolagets fortsatta drift säkras. Anledningen till detta är att bolagets huvudägare inte längre har de finansiella resurser som erfordras för att tillskjuta det kapital som behövs för att kunna driva verksamheten vidare, annat än i ett mycket kortsiktigt perspektiv. Övriga aktieägare, som i stor utsträckning är privatpersoner och endast har små innehav, kan endast förväntas tillskjuta mindre belopp. Bolaget har under en längre tid sökt externa investerare som är villiga att investera långsiktigt i Bolaget för att möjliggöra Bolagets fortsatta drift.

Affärsstrategerna har nu beslutat att investera långsiktigt i Bolaget. Avsikten är att Affärsstrategerna skall garantera en så stor del av emissionsbeloppet att bolagets fortsatta drift kan säkerställas. Huvudägarna kommer att överlåta huvuddelen av sina teckningsrätter vederlagsfritt till Affärsstrategerna för att möjliggöra investeringen. Affärsstrategernas aktieinnehav i bolaget efter genomförandet av företrädesemissionen beräknas efter teckning av det garanterade beloppet uppgå till 30 - 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Den exakta andelen är beroende av i vilken utsträckning övriga aktieägare väljer att utnyttja sin teckningsrätt.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden beviljar dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma för det fall Affärsstrategernas aktieinnehav efter teckning av det garanterade beloppet skulle komma att överstiga 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, dock maximalt 40 procent.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktie­förvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkt III.1 av reglerna när någon, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 procent av det totala antalet röster i bolaget.

I kommentaren till punkten III.1 har angetts vissa skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt, exempelvis att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. I linje med detta har Aktiemarknadsnämnden tidigare beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. i fall där någon, i samband med en emission av aktier i ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter, utfärdat en emissionsgaranti. Även i andra fall har Aktiemarknadsnämnden medgett undantag vid en investering från en utomstående finansiär som syftar till i att bidra till rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter

Dessa dispensskäl är för handen även i förevarande fall, låt vara att det i detta fall inte endast är fråga om en garanti utan till stösta delen om ett ovillkorligt åtagande att teckna aktier enligt de från huvudägarna överlåtna teckningsrätterna. Enligt nämndens mening finns därmed förutsättningar för att bevilja dispens, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om Affärsstrategernas åtagande och om hur stor kapital- respektive röstandel som Affärsstrategerna skulle kunna få i olika alternativ samt stämmans beslut fattas med stöd av en stark majoritet bland aktieägarna.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Affärsstrategerna undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma på grund av sitt åtagande i anslutning till den i framställningen beskrivna nyemissionen i Innate Pharmaceuticals AB. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Innate Pharmaceuticals AB informeras om Affärsstrategernas åtagande och om hur stor kapital- respektive röstandel som Affärsstrategerna skulle kunna få vid ett infriande av åtagandet samt att emissionsbeslutet, med bortseende från av Affärsstrategerna eventuellt innehavda aktier, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.

 


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ord­föranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog
 

1 Sedan nämnden informerats om att kallelsen till bolagsstämman redan hade sänts ut vid tidpunkten för nämndens beslut har nämnden meddelat att den godtar att villkoret i stället uppfylls genom offentliggörande av ett pressmeddelande eller publicering av en kungörelse i de tidningar där kallelsen införts.
Lämpligen bör informationen också anges på Innate Pharmaceuticals AB:s hemsida.