Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:20


2005-06-02

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 31 maj 2005 en framställning från Handelsbanken Capital Markets på uppdrag av Erik Selin Fastigheter AB.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Erik Selin Fastigheter AB ("Selin") och ytterligare investerare är innehavare av stora fastighetsbestånd vilka bedöms lämpa sig väl för en notering på Stockholmsbörsen. Selin och de övriga investerarna har därför diskuterat denna målsättning med huvudägare i det på Stockholmsbörsens O-lista noterade bolaget Enlight AB ("Enlight") i syfte att finna en lämplig transaktionsstruktur för uppnående av en börsnotering.

Enlight bedriver verksamhet inom området kvalitetssäkring av kunskap samt tester och rådgivning härom. Bolaget har ca 3 300 aktieägare. Det finns önskemål om att bolagets aktieägare skall komma i åtnjutande av de värden som börsplatsen och den befintliga ägarkretsen besitter. Enlight har även ackumulerade förluster vilka bolaget inte inom överskådlig tid kan komma att utnyttja. Mot bakgrund av önskemålet om att skapa värden ur börsplatsen, aktieägarkretsen och dessutom de outnyttjade förlustavdragen, finns det skäl för Enlight att överväga en transaktion med Selin och de övriga fastighetsinvesterarna.

Parterna överväger en transaktionsstruktur som innebär att Enlight förvärvar Selins och ytterligare investerares fastighetsbestånd för att därefter bedriva ny verksamhet, fastighetsrörelse. Förvärvet av fastighetsbestånden avses ske genom att fastigheter apporteras in i Enlight. Fastighetsbestånd som skall apporteras in till Enlight kommer att inför överförandet till Enlight att först samlats i ett nybildat bolag, Newco, som initialt ägs av Selin och Selins medinvesterare.

Innan fastighetsbestånden tillförs Enlight, skall Enlights nuvarande verksamhet avskiljas och som ett eget bolag överföras till Enlights aktieägare. I ett första steg skall således den nuvarande verksamheten överföras till ett helägt dotterbolag till Enlight. Dotterbolaget byter i samband härmed firma till Mars (arbetsnamn).

Vid en extra bolagsstämma utskiftas samtliga aktier i Mars till Enlights aktieägare. Tekniken härför är en nedsättning av aktiekapitalet i Enlight med återbetalning till aktieägarna i form av aktier i Mars. Utskiftningen av Mars kommer att ske i enlighet med reglerna för den s.k. Lex Asea varför någon avskattning inte sker hos Enlights aktieägare. Aktierna i Mars kommer att upptas till notering på Stockholmsbörsens Nya Marknad medan aktierna i Enlight förväntas överföras till Stockholmsbörsens observationslista för att senare återupptas på O-listan.

Som ovan beskrivits utskiftas Mars till Enlights aktieägare genom en nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna. En sådan nedsättning kräver rättens tillstånd innan den kan verkställas om inte bolaget genom en nyemission tillförs kapital. Detta kan ske genom den apportemission genom vilken ny fastighetsverksamhet tillförs Enlight.

Genom den apportemission som överför det av Selins och Selins medinvesterares ägda bolaget Newco till Enlight, kommer Selin att uppnå ett ägande om ca 60 procent och Selins medinvesterare ca 35 procent av aktier och röster i Enlight. Enlights gamla aktieägare är då ägare till resterande 5 procent av aktier och röster i bolaget. Genom apportemissionen blir Selin föremål för NBKs regler om budplikt.

Efter utskiftningen av Mars är således situationen den att Enlights gamla aktieägare har kvar sitt gamla bolags verksamhet, endast förändrat genom att det nu ligger i en ny juridisk person, Mars. Härtill har de också genom sitt ägande i Enlight, kvar det ekonomiska värdet av förlustavdragen vilka inte tillmätts något värde i Enlight-koncernen pga bolagets svaga lönsamhet. Förlustavdragen besitter ett värde först om ny verksamhet tillförs, något som nu avses ske.

Selins och Selins medinvesterares avsikter är att i ett senare skede genomföra en aktiespridning i bolaget. Skälet härtill är dels att anskaffa kapital till Enlight för en expansion av verksamheten, dels öka likviditeten i Enlight-aktien. Aktiespridningen kommer att nedbringa Selins ägarandel i Enlight. Emellertid kräver vissa tillämpliga skatteregler att Selin inte minskar sin ägarandel i bolaget under 50 procent inom en viss tidsperiod. En konsekvens härav är således att nämnda aktiespridning inte före år 2008 kan minska Selins ägarandelar till under 50 procent av rösterna i Enlight.

Överförandet av Enlights verksamhet till dotterbolaget Mars, utskiftningen av Marsaktierna genom nedsättningen av aktiekapitalet i Enlight samt förvärvet av Newco genom apportemissionen, kommer att beslutas av aktieägarna i bolaget vid en extra bolagsstämma i Enlight. Selin är före apportemissionen inte aktieägare i Enlight och kommer således inte att delta i besluten om de olika delstegen.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden beviljar Selin undantag den budplikt, som uppstår genom att Enlight förvärvar Selins aktier i Newco mot betalning i form av Enlightaktier.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i flera fall beviljat undantag från en eventuellt uppkommande budplikt bl.a. vid apportemissioner. Enligt nämndens mening finns också i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja ett sådant undantag, om aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Enlight informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Selin skulle kunna få samt att emissionsbeslutet, med bortseende från Selins röster och aktier, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier. Nämnden noterar i sammanhanget att Enlights aktieägare kvarblir med oförändrat inflytande i Enlights hittillsvarande verksamhet, som var den verksamhet de överblickade och bedömde då de gjorde sina investeringar.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Erik Selin Fastigheter AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett genomförande av de i framställningen beskrivna transaktionerna. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Enlight AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Erik Selin Fastigheter AB skulle kunna få vid ett genomförande av transaktionerna, samt att emissionsbeslutet, med bortseende från Erik Selin Fastigheter AB:s röster och aktier, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog