Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:21


2005-06-02

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 1 juni 2005 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av Lawson Software Inc.

 

BAKGRUND

Bolaget Lawson Software Inc., som är inregistrerat i den amerikanska delstaten Delaware och vars aktier är noterade på NASDAQ, planerar ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i aktiemarknadsbolaget Intentia International AB.

Erbjudandet kommer aktualisera tillämpning av amerikansk värdepapperslagstiftning och ingivande av olika handlingar, däribland prospekt, till den amerikanska övervakningsmyndigheten Securities and Exchange Commission, SEC. Budgivaren kommer därför sannolikt inte kunna lägga fram det svenska prospektet inom den i punkt II.6 i NBK:s regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv stadgade femveckorsfristen.

I uttalandet AMN 2005:16 konstaterade Aktiemarknadsnämnden, på basis av en anonymiserad hemställan rörande det nu aktuella fallet, att skäl förelåg för att bevilja undantag från femveckorsfristen och att nämnden var beredd att meddela ett sådant undantag. Aktiemarknadsnämnden har nu upplysts om budgivarens och målbolagets identitet. Därmed kan undantag beviljas.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden beviljar Lawson Software Inc. undantag från den i punkt II.6 i NBK:s regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv uppställda femveckorsfristen i det planerade erbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Intentia International AB.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog