Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:24


2005-06-13

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 juni 2005 en framställning från Catella Investments AB.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Catella Investments AB avser att från Catella Holding AB förvärva 3.150.000 A-aktier och 5.999.180 B-aktier i IBS AB, ett aktiebolag vars aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Genom förvärvet uppnår Catella Investments AB en ägarandel representerande 34,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i IBS AB.

Catella Investments AB och Catella Holding AB ingår i samma koncern. Catella Investments S.A. äger 76 procent av aktier och röster i Catella Holding AB och 81,6 procent av aktier och röster i Catella Investments AB. Förvärvet innebär således inte något kontrollägarskifte i IBS AB.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs om undantag från den budplikt som enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv skulle uppkomma för bolaget vid ett genomförande av ovannämnda aktieförvärv.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontroll­ägarskifte.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglerna. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit genom en koncernintern omstrukturering som de facto inte inneburit något kontrollägarskifte. Med hänsyn till att syftet bakom reglerna i sådana situationer inte kan anses göra sig gällande har nämnden också tidigare i flera fall beviljat undantag från budplikt vid transaktioner som visserligen medfört att bolaget fått en ny ägare med trettio procent eller mer av röstetalet men de facto inte inneburit något kontrollägarskifte. På samma sätt föreligger enligt nämndens mening i det nu aktuella fallet förutsättningar för att bevilja undantag från budplikten. Några skäl som talar däremot föreligger inte.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett genomförande av den i framställningen beskrivna överlåtelsen av aktier i IBS AB från Catella Holding AB till Catella Investments AB.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog