Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:28


2005-07-31

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 28 juli 2005 en framställning från Handelsbanken Capital Markets på uppdrag av Erik Selin Fastigheter AB.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Erik Selin Fastigheter AB ("Selin") ansökte den 31 maj 2005 om dispens från den budplikt som skulle uppstå p.g.a. en apportemission ("Apportemissionen") genom vilken Selin blir aktieägare i det på Stockholmsbörsen noterade bolaget Enlight. Apportemissionen ingår i en serie transaktioner. Aktiemarknadsnämnden beviljade Selin undantag från den budplikt som skulle uppkomma vid ett genomförande av de i ansökan beskrivna transaktionerna.

De tilltänkta transaktionerna har offentliggjorts genom ett pressmeddelande från Enlight den 27 juni 2005 och är villkorade av att en extra bolagsstämma i Enlight den 18 augusti 2005 fattar erforderliga beslut.

I Selins tidigare ansökan angavs att Selins kommande ägande i Enlight, som genom transaktionerna blir ett fastighetsbolag med ny firma Fastighets AB Balder, kommer att uppgå till ca 60 procent av aktier och röster. (I det följande benämns Enlight som Balder för att underlätta läsandet.) Ägandet uppstår genom Apportemissionen i vilken Selin och hans medinvesterare kommer att teckna såväl noterade B-aktier som onoterade A-aktier i Balder. I Selins tidigare ansökan noterades att vissa tillämpliga skatteregler påkallar att Selin behåller ett röstinflytande över Balder större än 50 procent till år 2008. Om så inte sker kommer de ackumulerade förlusterna i Balder om ca 400 mkr inte att kunna utnyttjas fullt ut. I den informationsbroschyr som kommer att distribueras inför Enlights extra bolagsstämma den 18 augusti, kommer Selin att förklara sin avsikt vara att av detta skäl bibehålla en röstandel större än 50 procent.

När nu alla beräkningar är gjorda och överenskommelser träffade, framkommer det att Selins ägande genom Apportemissionen skulle komma att uppgå till ca 54 procent av aktier och röster i Balder.

Balders nya ägare avser att dels genomföra en aktiespridning för kapitalanskaffning och för att öka likviditeten i aktien, dels delta i strukturaffärer på fastighetsmarknaden genom i första hand förvärv av fastigheter. Det mycket sannolikt att förvärv av fastighetsbestånd kommer att ske genom apportförvärv. Emellertid är risken stor att sådana förvärv, liksom en större aktiespridning kommer att späda ut Selins innehav till mindre än 50 procent av rösterna i Balder med åtföljande negativa konsekvenser för bolagets möjlighet att fullt utnyttja de ackumulerade förlusterna.

I avsikt att skapa en buffert för att undvika en sådan utspädning överväger Selin att från Selins medinvesterare, som genom Apportemissionen blir aktieägare i Balder, förvärva deras A-aktier. Genom ett sådant förvärv av A-aktier, vilket avses ske genom att Selin byter sina B-aktier mot medinvesterarnas A-aktier, uppnår Selin ett aktieägande i Balder om högst ca 62 procent. Selin har med sina medinvesterare träffat ett avtal om förvärv av deras A-aktier vilket dock är avhängigt frågan om budplikt. Genom ett aktiebyte kommer medinvesterarna att äga noterade, likvida B-aktier i stället för onoterade A-aktier vilket dessutom står i bättre samklang med deras ägarintressen i Balder. Selin har även inlett diskussioner med några av Enlights nuvarande större A-aktieägare, syftande till att Selin skall förvärva aktieägarnas A-aktier genom ett byte mot B-aktier. Om så sker skulle Selins röstandel i Balder uppgå till knappt 65 procent.

Det är en naturlig tanke att Selin skulle kunna byta till sig A-aktier mot B-aktier i samband med eller strax innan en aktietransaktion i Balder som skulle kunna späda ut Selins ägande till under 50 procent. Dock skulle detta kunna omöjliggöras på grund av risken för brott mot insiderreglerna. Det kan också visa sig mycket svårt eller omöjligt att förhandla fram ett apportförvärv för Balder om det inte är helt klart hur ägarförhållandena ser ut efter affären eller om förlustavdragen går förlorade eller budplikt uppstår.

Selin önskar också framhålla att hans ägandeinflytande om ca 54 procent i Balder, som uppstår genom Apportemissionen, i jämförelse med ett ägarinflytande om ca 65 procent som skulle kunna uppnås om denna dispensansökan beviljas, för de övriga aktieägarna knappast har någon betydelse. Selins ägarinflytande är redan etablerat vid 54 procent. Den närmast större aktieägaren efter Selin är en av Selins medinvesterare, Arvid Svensson Invest AB, med ett ägande om ca 26 procent av aktier och röster. Med övriga medinvesterare har Selin också träffat en överenskommelse om byte av sina B-aktier till deras A-aktier, vilket byte dock är avhängigt konsekvenserna av budpliktsreglerna. De nuvarande ägarnas i Balder (f.n. Enlight) ägarandel kommer efter Apportemissionen att uppgå till ca 7 procent.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden beviljar Selin dispens från NBK:s regler om budplikt, i första hand för sådana förvärv av A-aktier i Enlight AB (blivande Fastighets AB Balder) som innebär att Selin uppnår ett aktieägande representerande en röstandel ej överstigande 65 procent. För den händelse Aktiemarknadsnämnden skulle anse detta ej lämpligt, hemställs att dispens beviljas från NBK:s regler om budplikt för sådana förvärv som sker från Selins medinvesterare i Apportemissionen enligt den med dem träffade överenskommelsen och som innebär att Selin uppnår ett aktieägande ej överstigande 63 procent av rösterna i Balder.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontrollägarskifte.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

I uttalandet AMN 2005:20 beviljade Aktiemarknadsnämnden Selin undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma vid ett genomförande av den transaktion som i den nu aktuella framställningen benämns Apportemissionen. Selin skulle genom deltagande i emissionen kunna komma upp i ett ägande representerande ca 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i Enlight. Selins s.k. medinvesterare skulle kunna uppnå en röstandel om ca 35 procent. I framställningen berördes den betydelse förlustavdraget hade för affären. Undantaget förenades med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Enlight informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Selin Fastigheter skulle kunna få, samt att emissionsbeslutet, med bortseende från Selins röster och aktier, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.

I den nu aktuella framställningen hemställer Selin om dispens för vissa aktiebyten, framför allt med de s.k. medinvesterarna, som skulle leda till att Selin fick en något högre röstandel - 65 procent - än vad som förutskickades i den tidigare framställningen. Aktiebytena, varigenom Selin förvärvar röststarka A-aktier i utbyte mot röstsvaga B-aktier - bedöms som nödvändiga för att Selin skall kunna göra fastighetsaffärer med betalning i egna aktier utan att riskera att röstandelen minskar till mindre än 50 procent och förlustavdraget inte kan utnyttjas.

I kommentaren till punkten III.1 påpekas att en dispens från budplikt inte innebär att aktieägaren ifråga sedermera genom ytterligare förvärv av aktier kan öka sin röstandel i bolaget utan att budplikt uppkommer. Aktiemarknadsnämnden kan emellertid, om det finns speciella skäl, föreskriva att dispensen också omfattar ytterligare förvärv.

Den dispens nämnden beviljade i AMN 2005:20 omfattade endast Apportemissionen. Enligt nämndens mening skulle emellertid dispens också ha beviljats för de nu aktuella aktiebytena om dessa redan då presenterats i framställningen. Det finns, som nämnden ser det, samband mellan de motiv som ligger bakom den nu aktuella framställningen och de motiv som låg bakom den grundläggande transaktionen, nämligen möjligheten att utnyttja förlustavdraget. Vidare är skillnaden mellan den i den tidigare framställningen förutskickade röstandelen på 60 procent och nu förutskickade andelen på 65 procent förhållandevis marginell. Därmed föreligger förutsättningar att bevilja den dispens som Selin nu ansöker om.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Erik Selin Fastigheter AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett genomförande av de i framställningen beskrivna transaktionerna.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog