Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:29


2005-08-04

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 augusti 2005 en framställning från advokat­firman Kilpatrick Stockton på uppdrag av Adiutare i Stockholm AB ("Adiutare").

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i LightLab AB ("LightLab") är noterade på NGM. LightLab bedriver utveckling av miljövänliga och energisnåla lampor. Utvecklingsarbetet har ännu inte framskridit så att en kommersialisering kunnat inledas. Bolaget har c:a 4.500 aktieägare. Det finns önskemål om att LightLabs aktieägare skall komma i åtnjutande av de värden som börsplatsen och den befintliga ägarkretsen besitter. LightLab har även ackumulerade förluster, vilka bolaget inte inom överskådlig tid kan komma att utnyttja. Mot bakgrund av önskemålet om att skapa värden ur börsplatsen, aktieägarkretsen och de outnyttjade förlustavdragen finns skäl för LightLab att överväga följande transaktion.

Adiutare äger Nordic Service Partners Holding AB ("Holding") tillsammans med Ulf Wahlstedt och Investment AB Kupand. Holding äger i sin tur Nordic Service Partners AB ("NSP"), som äger och driver ett tjugotal Burger King-restauranger i Sverige ("Verksamheten"). Holding och NSP har för avsikt att utöka Verksamheten genom förvärv.

Adiutare bedömer att Verksamheten lämpar sig väl för en notering på marknadsplatsen NGM Equity.

Parterna överväger en transaktionsstruktur som innebär att LightLab förvärvar Holding med dotterbolaget NSP. Förvärvet avses ske genom att aktierna i Holding apporteras in i LightLab.

Innan aktierna i Holding tillförs LightLab, skall LightLabs nuvarande verksamhet avskiljas till ett nytt bolag, med firma LightLab Sweden AB ("Sweden"), som förs över till LightLabs aktieägare. Tekniken härför är en nedsättning av aktiekapitalet i LightLab med återbetalning till aktieägarna i form av aktier i Sweden. Utskiftningen av Sweden kommer att ske i enlighet med reglerna för den s. k. Lex Asea varför någon avskattning inte sker hos LightLabs aktieägare. Aktierna i Sweden kommer att upptas till notering på NGM OTC medan aktierna i LightLab väntas överföras till NGM Equitys observationslista för att senare återupptas på den ordinarie listan.

Genom den apportemission som överför Holding till LightLab, kommer Adiutare att uppnå ett ägande om c:a 67 procent och Holdings övriga ägare c:a 23 procent i LightLab. Av vissa skatteskäl övervägs att genomföra apportemissionen delvis genom utgivande av röststarka A-aktier. För sådant fall kommer Adiutares och Holdings övriga ägare att inneha ett röstetal som är större än ägandet. LightLabs gamla aktieägare kommer därefter att äga tre procent av aktierna och rösterna i LightLab medan återstående ca sju procent kommer att fördelas mellan dels Sweden, som kommer att få tillfälle att teckna aktier i LightLab efter det att utskiftning skett, dels till en finansiell rådgivare, som också skall erbjudas teckna aktier i LightLab.

Efter utskiftningen av Sweden är således situationen den att LightLabs gamla aktieägare har kvar sin gamla bolagsverksamhet, endast förändrad genom att den nu ligger i en ny juridisk person, nämligen Sweden. Härtill har de också genom sitt ägande i LightLab kvar det ekonomiska värdet av förlustavdragen, vilka inte tillmäts något värde i LightLab koncernen på grund av bolagets svaga lönsamhet. Förlustavdragen besitter ett värde först om ny verksamhet tillförs, något som nu avses ske. Härtill kommer att Sweden kommer att teckna aktier i LightLab, vilka aktier av allt att döma kommer att säljas och likviden användas för att utveckla Swedens verksamhet.

Adiutare och Holdings övriga ägare har för avsikt att i ett senare skede genomföra en aktiespridning i LightLab. Skälet härtill är intresset av att dels anskaffa kapital till LightLab för en expansion av Verksamheten, dels öka likviditeten i LightLab aktien. Aktiespridningen kommer att nedbringa Adiutares och övriga ägares ägarandelar i LightLab. Emellertid kräver vissa tillämpliga skatteregler att Adiutare inte minskar sin andel av rösterna i bolaget under 50 procent inom en viss tidsperiod. Det innebär att Adiutare överväger att koncentrera sitt innehav till i första hand röststarka A-aktier, vilka i så fall kommer att konverteras till B-aktier i takt med att Adiutare minskar sitt ägande. Det är Adiutares avsikt att söka minska sitt ägande i bolaget under 50 procent så snart det är marknadsmässigt rimligt.

Överförandet av LightLabs verksamhet till dotterbolaget Sweden, utskiftningen av Sweden aktierna genom nedsättning av aktiekapitalet i LightLab samt förvärvet av Holding genom apportemission kommer att beslutas av aktieägarna i bolaget vid en extra bolagsstämma i LightLab. Adiutare och andra ägare av Holding är före apportemissionen inte aktieägare i LightLab och kommer således inte att delta i beslutet om de olika delstegen.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden beviljar undantag från den budplikt, som uppstår genom att LightLab  för­värvar Adiutares aktier i Holding mot betal­ning i form av aktier i LightLab.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontroll­ägarskifte.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktiemarknadsnämnden förena sitt beslut med villkor.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i flera fall beviljat undantag från en eventuellt upp­kommande budplikt bl.a. vid apportemissioner. Enligt nämndens mening finns också i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja ett sådant undantag, om aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i LightLab informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Adiutare skulle kunna få samt att emissionsbeslutet stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier. Nämnden utgår då från att Adiutare i enlighet med vad som anges i framställningen inte kommer att vara aktieägare i Lightlab vid tiden för vid bolagsstämman. Nämnden noterar i sammanhanget att LightLabs aktieägare kvarblir med oförändrat inflytande i LightLabs hittillsvarande verksamhet, som var den verksamhet de överblickade och bedömde då de gjorde sina investeringar.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett genomförande av de i framställningen beskrivna transaktionerna. Undantaget förenas med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i LightLab AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Adiutare skulle kunna få vid ett genomförande av transaktionerna, samt att emissionsbeslutet stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman