Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:30


2005-08-12

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 augusti 2005 en framställning från Glocalnet AB (publ) på uppdrag av TBS Infrastructure AB ("TBS") och Quotz Asset Management SA ("Quotz") genom Advokatbyrån Vinge.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Glocalnet är en leverantör av telekomtjänster till den svenska privatmarknaden. Produktportföljen består av fast och mobil telefoni, samt fast (ADSL) och uppringd Internetaccess. Glocalnet är noterat på 0-listan vid Stockholmsbörsen. Bolaget har för avsikt att genomföra en företrädesrättsemission. För att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av emissionen krävs enligt bolagets bedömning en emissionsgaranti. Såväl med hänsyn till signalvärdeseffekt som från kostnadssynpunkt anser bolaget att det lämpligaste vore att de två största ägarna TBS (ett dotterbolag till Telenor AS) och Quotz lämnar sådan emissionsgaranti.

Glocalnet har för närvarande ett kapitalbehov för planerade investeringar i syfte att uppnå sådan kritisk massa i verksamheten som bolaget bedömer nödvändig för att långsiktigt kunna konkurrera effektivt och uppnå tillräcklig lönsamhet. Den marknad på vilken Glocalnet är verksamt är inne i en kraftig förändringsfas på grund av ny teknik och regulatoriska förändringar. För Glocalnet, som är en mindre aktör på sin marknad, öppnar förändringarna möjligheter att i enlighet med bolagets strategi öka dess konkurrenskraft.

För att en finansiering av bolagets tillväxt genom en företrädesrättsemission skall kunna säkerställas vore det som framgått ovan fördelaktigt om TBS och Quotz kan åta sig att garantera emissionen. Emissionsgarantin skulle innebära att de båda aktieägarna åtar sig att teckna sin andel i företrädesrättsemissionen samt att subsidiärt teckna de aktier som inte tecknas i emissionen med eller utan företrädesrätt. TBS har varit störste ägare alltsedan januari 2003. Quotz förvärvade sina aktier under 2005 från två tidigare större ägare.

I dagsläget är TBS största aktieägare i Glocalnet med cirka 37 % av kapitalet och rösterna. Näst största ägare är Quotz (20 %) som tillsammans med Ravenloft Services Inc ("Ravenloft") (7%), som är närstående till Quotz, innehar cirka 27 % av kapitalet och rösterna i Glocalnet. Vid exempelvis en företrädesrättsemission om 150 miljoner kronor och en teckningskurs om 2,85 kronor (innebärande en emissionsrabatt om cirka 20% av gällande aktiekurs) där ingen annan än emissionsgaranterna tecknar aktier skulle, vid en inbördes fördelning pro rata, TBS erhålla cirka 42% och Quotz, tillsammans med Ravenloft, strax under 29% av kapital och röster i Glocalnet. Om Ravenloft tecknar sin andel i emissionen och emissionsgaranterna på pro rata basis tecknar övriga aktier i emissionen skulle TBS erhålla cirka 41% och Quotz, tillsammans med Ravenloft, strax över 29% av kapital och röster. Utifrån ovanstående premisser torde endast TBS komma att omfattas av budplikt. Dock kan förutsättningarna förändras vad avser exempelvis emissionens storlek, aktiekursen eller bedömd nödvändig emissionsrabatt varför faktiskt utfall i emissionen kan komma att avvika något från ovan angivna siffror.

Att säkerställa Glocalnets reella behov av kapital i nuvarande skede på marknaden är enligt bolagets uppfattning av stort värde för samtliga aktieägare. TBS har varit största aktieägare under lång tid varför det i praktiken, för det fall att emissionsgarantin behöver utnyttjas, inte sker någon egentlig kontrollförändring. Ett infriande av emissionsgarantin skulle för Quotz innebära endast en begränsad ökning i ägandet och för det fall att budpliktsgränsen överskrids sker detta endast marginellt.

Emissionsbeslutet avses kräva en majoritet innebärande att emissionsbeslutet, med bortseende från emissionsgaranternas aktieinnehav, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier. Vidare avses i kallelsen informeras om garantin samt hur stor kapital- respektive röstandel som emissionsgaranterna skulle kunna få vid ett infriande av garantin.

I anledning av vad som ovan anförts hemställes att Aktiemarknadsnämnden, såvitt avser ovan beskrivna transaktion, medger TBS och Quotz undantag från budplikt.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Syftet med bestämmelserna är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att på visst sätt lämna ett aktiemarknadsbolag i samband med ett kontrollägarskifte. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget.

Reglerna om budplikt trädde i nuvarande lydelse i kraft den 1 september 2003. Av övergångsbestämmelserna till reglerna framgår att för det fall någon per den 1 september 2003 innehade aktier representerande minst trettio procent men mindre än fyrtio procent av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag och därefter genom förvärv av aktier ökar sin röstandel, så utlöses budplikt.

Enligt vad som upplysts i ärendet har TBS alltsedan tiden före den 1 september 2003 en ägarandel i Glocalnet motsvarande 37 % av kapitalet och rösterna. Det innebär att TBS, om bolaget helt eller delvis nödgas infria den nu aktuella garantin och därmed ökar sin röstandel, blir underkastat budplikt till följd av den nyssnämnda övergångsbestämmelsen. Quotz som tillsammans med närstående bolag innehar 27 % av rösterna i Glocalnet drabbas av budplikt enligt huvudregeln i punkten III.1, om Quotz till följd av ett infriande av garantin förvärvar aktier i Glocalnet i sådan omfattning att Quotz tillsammans med det närstående bolaget uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 30 % procent av det totala antalet röster i Glocalnet.

Av framställningen framgår att det visserligen inte föreligger en akut ekonomisk kris i Glocalnet men att bolagets verksamhet på längre sikt är beroende av det kapitaltillskott som den planerade nyemissionen av aktier skulle kunna medföra. Denna måste antas vara till fördel för bolaget och därmed för samtliga aktieägare. För bolaget innebär en emissionsgaranti den förmånen att emissionen kommer att kunna fullföljas även om övriga aktieägares intresse av att teckna aktier skulle visa sig vara mycket svagt eller obefintligt. I flera tidigare ärenden där budplikt skulle kunna uppkomma på grund av ett infriande av en emissionsgaranti har Aktiemarknadsnämnden beaktat att det typiskt sett inte föreligger något intresse för garanten att tvingas infria garantin, eftersom detta innebär att övriga aktieägare inte har velat utnyttja sin företrädesrätt fullt ut. Man kan i detta fall inte heller bortse från att ett infriande av garantierna att endast skulle innebära att de båda huvudägarna marginellt överskrider de gränser som gäller för budplikt och detta endast i den händelse att praktiskt taget alla övriga aktieägare avstår från möjligheten att teckna aktier i nyemissionen.

På grund av det anförda anser Aktiemarknadsnämnden att ett undantag från budplikt bör medges under förutsättning att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman informeras om garantierna och om hur stor kapital- respektive röstandel som emissionsgaranterna skulle kunna få vid ett infriande av dessa samt att emissionsbeslutet vinner en sådan kvalificerad majoritet som förutsätts i framställningen.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger TBS Infrastructure AB och Quotz Asset Management SA undantag från den skyldighet att erbjuda sig att förvärva resterande aktier i Glocalnet AB som annars skulle kunna uppkomma vid ett infriande av emissionsgarantier i anslutningen till den i framställningen beskrivna nyemissionen i Glocalnet. Undantaget förenas med de villkoren att det i kallelsen till bolagsstämman informeras om och om hur stor kapital- respektive röstandel som emissionsgaranterna skulle kunna få vid ett infriande av dessa samt att emissionsbeslutet, med bortseende från emissionsgaranternas och närstående bolags aktieinnehav, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog