Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:33


2005-09-01

Transumt ur ett av Aktiemarknadsnämnden den 1 september 2005 meddelat uttalande AMN 2005:33 rörande villkor vid offentligt bud (Old Mutual ./: Skandia)

 

Fråga (i)

Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv bygger på att budgivaren är bunden av sitt erbjudande. Sålunda slås i punkten II.5 första stycket fast att budgivaren som huvudregel inte får återkalla ett lämnat erbjudande.

I punkten II.5 andra stycket görs tre undantag från huvudregeln om budgivarens bundenhet. De utgår från att budgivaren uttryckligen ställt upp villkor för erbjudandet fullföljande. För det första gäller att, om budgivaren villkorat erbjudandet av att han uppnår en viss anslutning i erbjudandet eller av att bolagsstämman i budgivarbolaget eller målbolaget fattar ett visst beslut i anledning av erbjudandet, så kan erbjudandet återkallas om det står klart att villkoret inte har uppfyllts eller kan uppfyllas. För det andra kan budgivaren ha villkorat erbjudandet av att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i målbolaget på villkor som för överlåtaren är förmånligare än budgivarens erbjudande. Om ett sådant konkurrerande erbjudande offentliggörs är budgivaren inte längre bunden av sitt erbjudande. För det tredje, slutligen, kan budgivaren återkalla erbjudandet med hänvisning till något annat i erbjudandet uppställt villkor, om det står klart att villkoret inte har uppfyllts eller kan uppfyllas men i det fallet krävs också att den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för budgivarens förvärv av målbolaget.

Reglerna innehåller inga begränsningar i fråga om vilka slags fullföljandevillkor som kan uppställas, men tillåter inte att sådana villkor utformas på vilket sätt som helst. Sålunda föreskrivs i punkten II.4 första stycket att ett fullföljandevillkor måste utformas så att det objektivt kan fastställas om villkoret är uppfyllt eller ej. Huruvida villkoret är uppfyllt eller ej, sägs det i kommentaren till regeln, får inte vara beroende av budgivarens subjektiva bedömning.

Villkor av det slag som i det nu aktuella fallet övervägs av Budgivaren­ - att Målbolagsstyrelsen, inom två till tre veckor från offentliggörandet av Erbjudandet, offentliggör en rekommendation av Erbjudandet, och därefter inte drar tillbaka rekommendationen eller ändrar den på för Budgivaren negativt sätt och att Målbolagsstyrelsen undertecknar vad som kallas transaktionsavtalet inom samma tidsram - uppfyller enligt nämndens mening i huvudsak kraven i punkten II.4 första stycket. Huruvida villkoren är uppfyllda eller ej kan objektivt fastställas. Det gäller dock inte villkoret att styrelsens rekommendation inte får ändras på ett för Budgivaren negativt sätt. I den delen är de tilltänkta villkoren inte förenliga med NBK:s regler.

Nästa fråga är om en bristande uppfyllelse av villkoren kan anses uppfylla kraven på att vara av väsentlig betydelse för Budgivarens förvärv av Målbolaget och därmed ge Budgivaren rätt att återkalla erbjudandet. I kommentaren till punkten II.5 sägs i denna del att vad som är av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till villkorets art och omständigheterna i det enskilda fallet.

Nämnden har i och för sig förståelse för de åberopade motiven för att uppställa villkoren i fråga men anser, i vart fall såvitt avser kravet på en positiv rekommendation från styrelsens sida, inte att ett uppfyllande därav är av sådan väsentlig betydelse som avses i NBK:s regler. I kommentaren till punkten II.4 har NBK vidare understrukit vikten av att det inte i näringslivet utvecklas fullföljandevillkor som motverkar önskemålet om enkelhet och tydlighet och som därigenom försvårar aktieägarnas möjligheter att bedöma framlagda erbjudanden. I ljuset av att reglerna i fråga hämtar sin förebild i den brittiska City Code on Take­overs and Mergers har nämnden i denna del också samrått med den brittiska Takeover­-panelen och från denna panel inhämtat att motsvarande villkor i praxis inte ansetts förenliga med det brittiska regelverket. Nämnden noterar slutligen att villkor av det aktuella slaget, såvitt nämnden känner till, inte förekommit i något av de hundratals offentliga erbjudanden som genomförts på den svenska aktiemarknaden.


 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog