Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:34


2005-09-02

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 31 augusti 2005 en framställning från Wistrand Advokatbyrå på uppdrag av Schibsted ASA.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Det norska bolaget Schibsted ASA ("Schibsted") överlät under våren 2005 det helägda dotterbolaget Schibsted Mobile AS till Aspiro AB ("Aspiro"), som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Som vederlag för Schibsted Mobile emitterade Aspiro aktier till Schibsted. För närvarande äger Schibsted ca 45 % av aktierna och rösterna i Aspiro.

Aktiemarknadsnämnden medgav den 21 december 2004 i uttalandet 2004:42 Schibsted undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom apportemissionen. Undantaget förenades med det villkoret att Schibsted inom högst 24 månader från dagen för beslutet nedbringar sin andel av röstetalet i Aspiro till mindre än 30 procent.

Schibsted överväger att lämna ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Aspiro. I framställningen till nämnden ställs två frågor som har uppkommit i anslutning härtill.

Schibsted-koncernens innehav i Aspiro är uppdelat på flera bolag. Den första frågan gäller huruvida en överlåtelse mellan koncernbolag får någon konsekvens vad avser NBK:s take-overregler om budplikt eller om koncerntransaktionen kan påverka lägsta budpris såsom föraffär i den mening som anges i punkt II.10 i reglerna.

Den andra frågan avser huruvida ett eventuellt bud på alla aktier dels befriar Schibsted från skyldigheten att nedbringa röstandelen under budpliktsgränsen, dels befriar Schibsted från varje framtida budplikt så att Schibsted efter genomförande av budet - oavsett anslutningsgrad i budet - kan fritt köpa eller sälja aktier i vilken utsträckning som helst och till vilket pris som helst utan att ny budplikt uppkommer (naturligtvis med den inskränkning avseende prisnivå inom nio-månadersfristen som följer av punkt II.12 om efteraffärer).

Budet förutsätts inte vara villkorat av viss anslutning, men dock ha sedvanliga villkor avseende (i) eventuellt erforderliga myndighetsgodkännanden (såsom från Konkurrens­verket) (ii) frånvaron av högre konkurrerande bud, och (iii) frånvaron av ny lagstiftning o dyl omständigheter utanför Schibsteds kontroll. Budet kommer inte att vara villkorat av finansiering eller något annat utöver vad som ovan angivits.

Budet kommer att föreskriva ett visst kontant vederlag per aktie. Fråga uppkommer härvid om prisnivån i budet spelar någon roll i sammanhanget, dvs påverkas svaret på frågorna om budet ligger (i) under, eller (ii) lika med eller överstiger, den aktuella börskursen då budet läggs eller spelar det någon roll hur prisnivån i budet står i förhållande till teckningskursen vid den ursprungliga transaktion som föranledde dispensen (apport­emissionen).

För det fall att Aktiemarknadsnämnden skulle finna att ett erbjudande för att budplikten skall bortfalla måste uppfylla samtliga villkor för ett budpliktsbud är Schibsted berett att lämna ett sådant erbjudande och ansöker för detta fall om en förklaring från Aktiemarknadsnämndens sida om att budplikten bortfaller.

 

ÖVERVÄGANDEN

Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv bygger bland annat på den grundläggande tanken att aktieägarna i målbolaget skall behandlas på ett likvärdigt sätt. Ingen aktieägare eller aktieägargrupp i mål­bolaget får på ett otillbörligt sätt gynnas i förhållande till andra aktieägare exempelvis i fråga om det erbjudna vederlaget. Denna princip konkretiseras bl a i punkten II.10, där det stadgas att, om budgivaren inom kortare tid än sex månader innan ett erbjudande offentlig­gjorts har förvärvat aktier i målbolaget på annat sätt än genom ett tidigare offentligt erbjudande (föraffär), villkoren i erbjudandet inte får vara mindre förmånliga än villkoren i föraffären.

I kommentaren till punkten sägs att bestämmelserna gäller oavsett om föraffären har gjorts som en affär på aktie­marknaden eller på annat sätt. Koncerninterna transaktioner behandlas inte i kommentaren.

Aktiemarknadsnämnden har i flera tidigare uttalanden konstaterat att budplikt inträder till följd av koncerninterna transaktioner men att syftet bakom reglerna om budplikt i en sådan situation inte kan anses göra sig gällande. Nämnden har därför regelmässigt beviljat undantag från budplikten i sådana fall.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening är en koncernintern transaktion i aktier som omfattas av ett senare bud inte någon verklig föraffär. Även om punkt II.10 i reglerna formellt gäller även för dessa fall, ligger det sålunda i sakens natur att det pris som har betalats vid en sådan transaktion inte kan läggas till grund för bestämmandet av det vederlag som skall erbjudas vid ett offentligt erbjudande som lämnas på grund av budplikt.

Beträffande Schipsteds andra fråga gör Aktiemarknadsnämnden följande bedömning.

För ett erbjudande som lämnas på grund av reglerna om budplikt gäller särskilda regler enligt vad som sägs i NBK III.5, dvs att

  • erbjudandet skall avse samtliga aktier i målbolaget,
  • erbjudandet skall innehålla ett vederlagsalternativ som innebär att alla aktieägare har rätt att få kontant betalning,
  • en förlängning av acceptfristen för kontanterbjudandet förutsätter att erläggande av vederlag till dem som redan har accepterat erbjudandet inte fördröjs, samt
  • budgivaren har rätt att villkora erbjudandets fullföljande endast av att han erhåller nödvändiga myndighetstillstånd.

Andra fullföljandevillkor, t. ex. att högre konkurrerande bud inte läggs eller att ny lagstiftning eller andra omständigheter utanför budgivarens kontroll inte tillkommer, är alltså inte tillåtna.

Av betydelse är också att, om det som i detta fall inte finns någon föraffär som ger en utgångspunkt för priset i ett bud, vederlaget i linje med vad nämnden uttalade senast i AMN 2003:32 skall bestämmas så att det minst motsvarar det marknadsvärde aktierna hade innan den transaktion som utlöste budplikt offentliggjordes, dvs. inte får understiga den genomsnittliga börskursen för aktien i fråga under de 20 börsdagar som föregått dagen för offentliggörande av innehavet.

Sedan ett sådant erbjudande har genomförts bortfaller i enlighet med reglernas konstruktion fortsatt budplikt oavsett anslutningsgrad i budet. Alla aktieägare har ju genom erbjudandet redan haft möjlighet att överlåta sina aktier. Budplikten kan självfallet återuppstå, om budgivarens röstandel sedermera nedbringas till under 30 % och han därefter på nytt uppnår en röstandel om 30 % eller mer.

Reglerna om budplikt innebär bl.a. att en ägare som har beviljats undantag från budplikt kan bli skyldig att lägga ett bud enligt budpliktsbestämmelserna i NBKs regler avsnitt III, om de villkor som nämnden uppställde i undantagsbeslutet inte längre är uppfyllda. Som framgår av det nyss anförda bortfaller fortsatt budplikt när ett sådant bud har genomförts, om budet har utformats enligt budpliktsreglerna. Ett frivilligt erbjudande medför däremot inte att budplikten bortfaller. I den mån budgivaren vid ett frivilligt bud underkastar sig samma begränsningar som dem som gäller för ett budpliktsbud kan emellertid Aktiemarknadsnämnden med stöd av sin befogenhet att medge undantag från reglerna bestämma att budplikten skall anses ha bortfallit.

Av det anförda framgår att ett erbjudande från Schibstedts sida som förenas med sådana förbehåll som är förbjudna vid ett budpliktsbud inte medför att budplikten bortfaller. Om däremot ett erbjudande anpassas till vad som gäller för ett budpliktsbud bör i enlighet med det ovan anförda budplikten bortfalla. Någon budplikt uppkommer alltså i så fall inte vid utgången av den tidsfrist som angetts i nämndens uttalande 2004:42.

 

BESLUT

Aktimarknadsnämnden förklarar att, om Schibsted ASA lämnar ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier i Aspiro AB och detta erbjudande uppfyller samtliga villkor som gäller för ett budpliktsbud, det inte uppkommer någon ytterligare budplikt för Schibsted.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman