Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:36


2005-09-04

På begäran av Old Mutual plc besvarade Aktiemarknadsnämnden i uttalandet AMN 2005:33 vissa frågor om vad som är god sed i fråga om återkallande av ett offentligt uppköpserbjudande på aktiemarknaden. Framställningen till nämnden föranleddes av ett planerat uppköpserbjudande avseende aktierna i Försäkringsaktiebolaget Skandia. I anledning av ytterligare frågor från bl.a. Old Mutual plc har nämnden beslutat att göra följande kompletterande uttalande.


Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv bygger på att budgivaren är bunden av sitt erbjudande. Sålunda slås i punkten II.5 första stycket fast att budgivaren som huvudregel inte får återkalla ett lämnat erbjudande.

I punkten II.5 andra stycket görs tre undantag från huvudregeln om budgivarens bundenhet. De utgår från att budgivaren uttryckligen ställt upp villkor för erbjudandet fullföljande. För det första gäller att, om budgivaren villkorat erbjudandet av att han uppnår en viss anslutning i erbjudandet eller av att bolagsstämman i budgivarbolaget eller målbolaget fattar ett visst beslut i anledning av erbjudandet, så kan erbjudandet återkallas om det står klart att villkoret inte har uppfyllts eller kan uppfyllas. För det andra kan budgivaren ha villkorat erbjudandet av att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i målbolaget på villkor som för överlåtaren är förmånligare än budgivarens erbjudande. Om ett sådant konkurrerande erbjudande offentliggörs är budgivaren inte längre bunden av sitt erbjudande. För det tredje, slutligen, kan budgivaren återkalla erbjudandet med hänvisning till något annat i erbjudandet uppställt villkor, om det står klart att villkoret inte har uppfyllts eller kan uppfyllas men i det fallet krävs också att den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för budgivarens förvärv av målbolaget.

Reglerna innehåller inga begränsningar i fråga om vilka slags fullföljandevillkor som kan uppställas, men tillåter inte att sådana villkor utformas på vilket sätt som helst. Sålunda föreskrivs i punkten II.4 första stycket att ett fullföljandevillkor måste utformas så att det objektivt kan fastställas om villkoret är uppfyllt eller ej. Huruvida villkoret är uppfyllt eller ej, sägs det i kommentaren till regeln, får inte vara beroende av budgivarens subjektiva bedömning.

Ett villkor av innebörd att målbolagsstyrelsen inom en viss angiven tid offentliggör en rekommendation av erbjudandet uppfyller, som nämnden konstaterar i AMN 2005:33, kravet på objektivitet men är inte i sig av sådan väsentlig betydelse för budgivarens förvärv av målbolaget att en utebliven rekommen­dation ger budgivaren rätt att återkalla erbjudandet. Ett sådant villkor bör då enligt nämndens mening inte heller uppställas i ett erbjudande, eftersom det kan skapa oklarhet för aktiemarknaden.

Delvis annorlunda förhåller det sig med ett villkor av innebörd att målbolagsstyrelsen på bolagets vägnar ingår ett samarbetsavtal med budgivaren. Det uppfyller också kravet på objektivitet, men till skillnad från en positiv styrelserekommendation kan ett samarbetsavtal helt eller delvis vara av helt avgörande betydelse för budgivarens möjligheter att fullfölja erbjudandet. Det kan därför inte uteslutas att en vägran från målbolagsstyrelsens sida att ingå ett samarbetsavtal, till den del det har den karaktären, är av sådan väsentlig betydelse att budgivaren får återkalla erbjudandet. Huruvida så är fallet är beroende av omständigheterna och får bedömas om och när en sådan vägran föreligger.


I behandlingen av detta ärende har deltagit ledamöterna Johan Munck (ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Ulf Aspenberg och Lennart Ribohn.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog