Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:39


2005-09-27

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 september 2005 en framställning från Stockholmsbörsen. East Capital Asset Management AB ("East Capital") har yttrat sig dels till Stockholmsbörsen, dels till Aktiemarknadsnämnden.

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen och yttrandet till nämnden.

Den 18 augusti 2005 kontaktades Stockholmsbörsen av en journalist med frågor angående flaggningsregler. Strax före börsens stängning samma dag inkom ett flaggnings­meddelande från East Capital angående förvärv av aktier i det börsnoterade bolaget HQ fonder som den av East Capital förvaltade Rysslandsfonden hade genomfört redan den 25 juli 2005. I meddelandet angavs att innehavet efter förvärvet uppgick till 8,09 % av aktiekapitalet i HQ fonder.

Beträffande bakgrunden till den försenade flaggningen framgår följande av börsens utredning och de kompletterande uppgifter som Aktiemarknadsnämnden har inhämtat.

Den 20 juni lämnades ett gemensamt pressmeddelande från HQ Fonder och Hagströmer & Qviberg med förslag att HQ Fonder skulle uppgå i Hagströmer & Qviberg genom en aktie­bolags­rättslig fusion. Som vederlag i fusionen erbjöds nyemitterade stamaktier i Hagströmer & Qviberg. För att besluta om fusionen kallades till extra bolagsstämma i HQ Fonder resp. Hagströmer & Qviberg den 5 augusti. Av en till börsens framställning fogad tidningsartikel framgår att Rysslandsfonden deltog i HQ Fonders bolagsstämma den 5 augusti och därvid röstade nej till förslaget om fusion. I artikeln påstås att förvärven hade skett "i smyg" i syfte att stoppa fusionen.

Av utredningen i ärendet framgår att Rysslandsfonden sedan tidigare hade ett innehav i HQ Fonder om ca 3,3 % av antalet aktier i bolaget. Fr.om. den 1 juli förvärvade fonden successivt ytterligare aktier. Den 8 juli passerades flaggningsgränsen 5 %. Vid fem tillfällen därefter skedde nya köp som medförde att innehavet den 25 juli uppgick till 8,09 %.

Då East Capital inte har något avtalsförhållande med Stockholmsbörsen har börsen överlämnat ärendet till Aktiemarknadsnämnden.

East Capital har i egna pressmeddelanden, tidningsartiklar och yttranden till såväl Stockholms­börsen som Aktiemarknadsnämnden uppgett att flaggningen försenades på grund av ett administrativt misstag. I yttrandet till nämnden utvecklar East Capital dessa uppgifter. Ansvaret för flaggningsrutiner skulle övertas av en nybildad avdelning inom bolaget. I samband med rutinändringen uppstod det ett missförstånd mellan de två berörda avdelningarna gällande innehavet i HQ Fonder. Man uppfattade på båda avdelningarna att ansvaret för detta specifika fall låg på den andra avdelningen. Båda avdelningarna utgick därmed från att flaggningen var redan genomförd och därför vidtogs det inte heller några flaggningsåtgärder vid efterföljande köp i HQ Fonder, då nästa tröskel (10 %) inte hade passerats. East Capital har vidtagit åtgärder för att säkerställa att framtida flaggningar skall ske i enlighet med regelverket.

Den 18 augusti kontaktades East Capital av en journalist som ställde frågor om varför East Capital hade underlåtit att flagga för sitt innehav i HQ Fonder AB. En intern utredning bekräftade att flaggningen hade uteblivit varför East Capital vidtog åtgärder för att rätta till felet genom att samma dag gå ut med information om den senaste transaktionen i HQ Fonder och fondens ackumulerade innehav vid den tidpunkten.

East Capital tillbakavisar i sitt yttrande till nämnden påståenden om ett samband mellan förseningen och East Capitals ställningstagande till fusionen.

 

ÖVERVÄGANDEN

Näringslivets Börskommittés regler rörande Offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier m.m. ("flaggningsreglerna") syftar till att till­godose aktiemarknadens behov av information om dels inflytandeförändringar i bolag vars aktier är spridda bland allmänheten, dels hur större placerares intresse för investeringar i dessa bolag utvecklas. Reglerna ger uttryck för vad som är god sed inom detta område av den svenska aktiemarknaden.

Reglerna är tillämpliga när fysisk eller juridisk person, svensk eller ut­ländsk, förvärvar eller överlåter aktier i svenskt aktiebolag, som har aktier noterade vid Stockholmsbörsen eller vid annan svensk börs eller auktoriserad mark­nadsplats.

Reglerna innehåller inte någon detaljreglering i syfte att hindra kring­gåenden. För den som strävar efter att iaktta reglerna, vare sig transak­tionen sker direkt eller indirekt, bör emellertid bristen på detaljreglering knappast leda till några tillämpningssvårigheter. Reglerna bör sålunda tolkas mot bakgrund av deras syften.

I reglerna anges bl.a. att den som har förvärvat aktier i ett bolag skall offentliggöra transaktionen och sitt innehav, om transaktionen medför att innehavet uppnår eller överstiger någon av gränserna fem procent av totalt antal aktier eller röster i bolaget och därefter varje procenttal jämnt delbart med fem. På motsva­rande sätt skall den som överlåtit aktier så att innehavet går ned under någon av dessa gränser offentliggöra transaktionen och sitt inne­hav. Offentliggörande skall ske senast kl. 09.00 den börsdag som följer närmast efter dagen för transaktionen. Meddelande skall samtidigt lämnas till den börs, vid vilken bolagets aktier är noterade, samt till bolaget.

I uttalandet AMN 1999:18 behandlade Aktiemarknadsnämnden ett ärende rörande det utländska bolaget Lindes aktieförvärv i det svenska börsnoterade bolaget AGA. Nämnden fann att Linde hade avvikit från god sed på den svenska aktiemarknaden genom att inte i föreskriven tid flagga för betydande aktieförvärv i AGA. Enligt nämndens uppfattning var det synnerligen anmärkningsvärt att Linde - trots att bolaget förhandlade med styrelse och större aktieägare i AGA om ett samgående mellan företagen och hade upplysts om de svenska flaggningsreglerna - enligt egen uppgift inte uppmärksammade sina aktuella aktieförvärv i AGA.

Nämnden konstaterade i uttalandet att alla som förvärvar eller överlåter aktier och andra finansiella instrument inom det angivna tillämpningsområdet har att följa NBK:s flaggningsregler. Även rådgivare och ombud hade enligt nämndens mening ett ansvar att förvissa sig om att tillämpliga regler följs. Inte minst inför ett offentligt uppköpserbjudande var det enligt uttalandet av största vikt att detta efterlevs.

Aktiemarknadsnämnden vidhåller sin i det nämnda uttalandet framförda uppfattning att det är av största vikt att flaggningsreglerna efterlevs. East Capital kan därför inte undgå kritik för det inträffade.

 


I behandlingen av detta ärende har deltagit Leif Thorsson (ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande), Adine Grate Axén och Ulf Magnusson.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Leif Thorsson Ragnar Boman