Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:41


2005-09-26

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 23 september 2005 en framställning från advokaten Mats Boquist på uppdrag av Sven Aage Bengtson ("Bengtson").

 

BAKGRUND

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Aktierna i Magic House AB ("Magic") är noterade på Aktietorget. Bolaget har ca 1.000 aktieägare. Verksamheten (energidrycker) i Magic har inte utvecklats tillräckligt positivt, varför styrelsen har gjort bedömningen att verksamheten ännu ej är mogen att bedrivas av ett noterat bolag. Styrelsen har därför föreslagit bolagsstämman den 20 oktober 2005 att dels fatta beslut om utförsäljning av den nuvarande energidrycks­verksamheten till aktieägarna, dels godkänna förvärv av samtliga aktier i Axlon International AB ("Axlon").

Bengtson jämte bolag äger ca 44 procent av aktierna i Axlon. Likvid för samtliga aktier i Axlon utgörs av 182.000.000 aktier av serie B i Magic, av vilka Bengtson och närstående bolag kommer att erhålla 80.324.000 aktier. Förvärvet och den för förvärvet nödvändiga riktade nyemissionen kommer att behandlas av Magics bolagsstämma.

I Magic har totalt utgivits 9.942.600 st aktier. Av dessa utgörs 1.200.000 aktier av A-aktier som har sex röster och resterande 8.742.600 av B-aktier som har en röst. Det totala röstantalet i Magic uppgår således för närvarande till 15.942.600 röster. Under förutsättning att bolagsstämman den 20 oktober 2005 kommer att fatta beslut om omstämpling av A-aktier till B-aktier, kommer antalet röster i Magic att uppgå till 9.942.600.

Efter nyemission och omstämpling enligt ovan, kommer Bengtsons (inkl. bolag) innehav att uppgå ca 40 procent av Magics totala antal aktier och röster. Bengtson har för avsikt att minska sitt ägande i Magic, så att det efter ca 1½ år kommer att understiga 30 procent av antal aktier och röster.

Magic planerar vidare att genomföra en emission under våren 2006 som vid lyckat genomförande kommer att medföra att Bengtsons ägarandel i Magic väsentligen minskar.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden beviljar undantag från den budplikt, som uppstår genom att Bengtson för­värvar aktier i Magic.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 av reglerna när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsam­mans med närstående som avses i punkten I.3 a-d, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Syftet med bestämmelsen är att erbjuda övriga aktieägare en möjlighet att lämna bolaget i samband med ett kontroll­ägarskifte.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. I kommentaren till punkt III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som antingen utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall enligt kommentaren att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Här liksom i övriga undantagssituationer kan Aktie­marknads­nämnden förena sitt beslut med villkor.

Aktiemarknadsnämnden har tidigare i flera fall beviljat undantag från en eventuellt upp­kommande budplikt bl.a. vid apportemissioner. Enligt nämndens mening finns också i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja ett sådant undantag.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett genomförande av den i framställningen beskrivna transaktionen. Undantaget förenas med det villkoret att Bengtsons andel av röstetalet i Magic House inom högst 18 månader från dagen för detta beslut nedbringas till mindre än 30 procent.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ord­föranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Ragnar Boman