Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:01


2006-01-09

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 7 januari 2006 en framställning från Wistrand Advokatbyrå på uppdrag av AcandoFrontec AB.

 

På begäran av AcandoFrontec AB har vid offentliggörandet vissa uppgifter utelämnats.

 

BAKGRUND

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

AcandoFrontec AB, nedan kallat "budbolaget", ett bolag vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, överväger att lämna aktieägarna i ett annat aktiemarknadsbolag, likaså med aktier noterade på O-listan, nedan kallat "målbolaget", ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i målbolaget. Avsikten är att vederlag för förvärvade aktier i målbolaget skall erläggas i form av nyemitterade aktier i budbolaget eller kontant betalning, eventuellt i kombination.

Näringslivets Börskommitté (NBK) har tillkännagivit att NBK:s allmänna regler om utformning av prospekt (1999) har upphört att gälla vid årsskiftet 2005/2006, då de nya prospektreglerna i lagen om handel med finansiella instrument trätt i kraft. Emellertid har NBK inte klart uttalat vad som numera skall gälla beträffande de särskilda regler om utformning av prospekt som utgör del av NBK:s regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna"). Enligt uppgift avser NBK att behålla de särskilda bestämmelserna om prospekt i Takeover-reglerna i avvaktan på implementeringen av EU:s nya takeover-direktiv, dock att NBK för närvarande arbetar med en översyn av dessa särskilda prospektregler i samband med offentliga erbjudanden. Det synes ännu oklart när NBK:s revision av regelverket är klar.

Såvitt kan bedömas gäller i dagsläget ännu det uttalande i detaljanvisningarna till punkt 14 i Bilaga 1 till Takeover-reglerna som anger att uppgifter motsvarande delårsrapport skall lämnas i prospektet för det fall detta läggs fram senare än åtta månader efter utgången av det senaste räkenskapsår för vilket årsredovisning och revisionsberättelse avgivits. Dessa uppgifter skall avse tiden från utgången av nämnda räkenskapsår till en dag som infaller tidigast fyra månader före prospektets framläggande. Detta är emellertid ett längre gående krav än vad som följer av reglerna i den från årsskiftet tillämpliga EU-förordningen om information i och utformning av prospekt.

Både budbolaget och målbolaget har kalenderår som räkenskapsår och båda bolagen har senast framlagt delårsrapport per den 30 september 2005. Fråga har därvid uppkommit om det är tillfyllest att basera prospekt/erbjudandehandling avseende det offentliga erbjudandet om förvärv av aktierna i målbolaget på dessa delårsrapporter.

"----"

Enligt budbolagets uppfattning är det i det konkreta fallet inte rimligt att anse en strängare bestämmelse i NBK:s takeover-regler tillämplig under rådande övergångstid innan helt nya takeover-regler, baserade på EU-direktiv, förväntas träda i kraft. Det kan noteras att motsvarande regel i NBK:s allmänna regler om utformning av prospekt upphört att gälla på grund av den nya prospektlagstiftningen och det kan ifrågasättas om NBK i nuvarande situation har skäl att i den specifika erbjudandedelen (till skillnad från emissionsdelen) av erbjudandet upprätthålla längre gående krav än svensk lagstiftning och EU:s detaljerade prospektförordning kräver.

Det kan i sammanhanget även noteras att en regel liknande NBK:s fyramånadersregel fanns i 1975 års aktiebolagslag såvitt avsåg emissionsprospekt (gränsen var därvid satt till tre månader för emittentbolagets uppgifter motsvarande delårsrapport), men denna regel har utgått i samband med att den nya aktiebolagslagen och de nya prospektreglerna trätt i kraft.

"----"

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden mot bakgrund av ovanstående beviljar AcandoFrontec AB undantag från kravet i Takeover-reglerna att uppgifterna i prospektet motsvarande delårsrapport skall sträcka sig till en tidpunkt som infaller tidigast fyra månader före framläggande av prospektet, och att Aktiemarknadsnämnden således godtar att AcandoFrontec AB skriver prospekt/erbjudandehandling med anledning av det ovan beskrivna offentliga erbjudandet baserat på den senast offentliggjorda finansiella informationen, dvs. delårsrapport per den 30 september 2005, beträffande såväl budbolaget som målbolaget.

 

ÖVERVÄGANDEN

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budgivarens skyldighet att lägga fram ett prospekt. Enligt punkten II.6 skall, sedan erbjudandet har offentliggjorts, skyndsamt upprätta och lägga fram ett prospekt. Prospektet skall läggas fram senast fem veckor efter erbjudandets offentliggörande.

Bestämmelser om innehållet i prospektet finns i avsnitt V och i Bilaga 1. Enligt punkt 14 i bilagan skall, om prospektet läggs fram senare än åtta månader efter utgången av det senaste räkenskapsår för vilket årsredovisning och revisionsberättelse avgivits, prospektet innehålla uppgifter motsvarande delårsrapport. Uppgifterna skall avse tiden från utgången av nämnda räkenskapsår till en dag som infaller tidigast fyra månader före prospektets framläggande.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 ge besked om hur reglerna rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv skall tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna.

I det nu aktuella fallet har budgivaren AcandoFrontec AB på flera skäl hemställt om undantag från kravet på att det prospekt som avses upprättas skall innehålla uppgifter avse tiden från utgången av det senaste räkenskapsåret till en dag som infaller tidigast fyra månader före prospektets framläggande. Ett av de anförda skälen är att de ändringar som till följd av EU:s prospektdirektiv vid årsskiftet 2005/2006 skett i de svenska reglerna om emissionsprospekt skapat viss oklarhet i fråga om vad som gäller, och framför allt vad som i framtiden kommer att gälla, beträffande takeover-prospekt. Ett annat skäl är att det i det planerade budet skulle innebära förhållandevis stora praktiska problem och riskera att bl.a. försena processen om "fyra månaders-regeln" strikt skulle behöva respekteras. Budgivaren har också påpekat att ett undantag i enlighet med framställningen skulle innebära regeln endast mer marginellt åsidosattes.

Aktiemarknadsnämnden har förståelse för dessa argument. NBK-reglerna är visserligen på den aktuella punkten oförändrade men nämnden har inhämtat att NBK avser att göra en generell översyn av den s.k. prospektbilagan i ljuset av den nya reglerna om emissionsprospekt och det kan inte uteslutas att "fyra månaders-regeln" då kan komma att ändras. Även de praktiska problem som ett strikt iakttagande av denna regel skulle innebära i det aktuella fallet är värda att beakta. Förutsättningar föreligger därmed att medge budgivaren visst undantag från regeln. Ett sådant undantag bör emellertid inte göras mer omfattande än nödvändigt. Budgivaren bör därför tillåts basera prospektet på tredje kvartalsrapporten endast under förutsättning att budgivaren i god tid före acceptfristens utgång lämnar ett tilläggsprospekt med information motsvarande vad som framkommer i den bokslutskommuniké som enligt planerna skall offentliggöras i början av februari 2006.

 

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden beviljar AcandoFrontec AB undantag från kravet i NBK:s regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv, Bilaga 1 punkt 14, att uppgifterna i det aktuella takeover-prospektet skall sträcka sig till en tidpunkt som infaller tidigast fyra månader före framläggande av prospektet. Aktiemarknadsnämnden godtar att AcandoFrontec AB baserar prospektet på den senast offentliggjorda finansiella informationen, dvs. delårsrapport per den 30 september 2005, under förutsättning att budgivaren i god tid före acceptfristens utgång lämnar ett tilläggsprospekt med information motsvarande vad som framkommer i den bokslutskommuniké som budgivaren avser att offentliggöra i början av februari 2006.


Detta ärende har med stöd av 7 § arbetsordningen för Aktiemarknadsnämnden behandlats av ordföranden ensam.

 

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

 

 

 
Johan Munck Rolf Skog