Om Aktiemarknadsnämnden

 

Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Nämnden startade sin verksamhet år 1986 på initiativ av Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare. Idag är nämnden ett av tre sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. De övriga organen är Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering. Föreningens huvudmän är Aktiemarknadsbolagens förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden, Nasdaq Stockholm, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv och Svensk Försäkring.

 

Nämndens uppgifter

Varje åtgärd av ett svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller är noterade vid någon av handelsplattformarna First North, Nordic MTF eller Aktietorget, eller av en aktieägare i ett sådant bolag och som avser eller kan vara av betydelse för en aktie i ett sådant bolag kan bli föremål för Aktiemarknadsnämndens bedömning. Detsamma gäller i fråga om utländska aktiebolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller någon av de ovan angivna handelsplattformarna, i den utsträckning åtgärden ska bedömas enligt svenska regler. För närvarande finns två reglerade marknader i Sverige; Nasdaq Stockholm och NGM Equity.

Med bolag som utgivit aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad eller noterade vid någon av de ovan angivna handelsplattformarna jämställs bolag som vidtagit åtgärd i syfte att dess aktier ska tas upp till handel eller noteras vid någon av dessa marknadsplatser.

Finansinspektionen har till Aktiemarknadsnämnden delegerat sådana arbetsuppgifter som avses i 7 kap. 10 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (FFFS 2007:17). Det innebär att det ankommer på nämnden att fatta beslut i följande frågor som avses i den lagen: 
a) förlängning av tidsfristen för upprättande och ansökan om godkännande av erbjudandehandling (2 kap. 3 § andra stycket)
b) om budplikt ska fullgöras av någon som är närstående till budgivaren (3 kap. 4 §)
c) besked om huruvida budplikt gäller enligt bestämmelserna i 3 kap. i lagen (7 kap. 4 §)
d) besked om huruvida en viss åtgärd står i strid med bestämmelserna om försvarsåtgärder i 5 kap. i lagen (7 kap. 4 §)
e) undantag från bestämmelserna om budplikt (7 kap. 5 §)
f) undantag från bestämmelserna om försvarsåtgärder (7 kap. 5 §)

Nasdaq Stockholm och NGM har till Aktiemarknadsnämnden delegerat rätten att besluta om undantag från bestämmelserna i respektive marknadsplats regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt om hur dessa regler ska tolkas.

 

Nämndens organisation och beslutsformer

Aktiemarknadsnämnden är sammansatt av representativa företrädare för näringslivet. Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och upp till 30 övriga ledamöter. Nämnden har ett kansli som leds av nämndens direktör.

Vid behandling av ett ärende deltar minst fyra och högst åtta ledamöter. Sammansättningen bestäms enligt principer som anges i arbetsordningen. Ett ärende av särskild betydelse kan på initiativ av nämndens ordförande behandlas i plenum.

Ordföranden eller direktören kan på nämndens vägnar besluta i fall då ärendet är särskilt brådskande, motsvarande fråga redan har behandlats av nämnden eller ärendet är av mindre vikt.

 

Nämndens uttalanden

Aktiemarknadsnämnden kan meddela uttalanden på eget initiativ eller efter framställning. Nämnden avgör själv huruvida en framställning ska föranleda att frågan tas upp till behandling. Därvid ska särskilt beaktas om frågan är av principiell natur eller av praktisk betydelse för aktiemarknaden. Nämnden ska också ta hänsyn till om frågan är eller kan väntas bli behandlad i annan ordning.

Nämndens uttalanden är skriftliga. Om ett uttalande meddelas efter framställning, tillställs uttalandet den sökande så snart uttalandet är klart.

I syfte att bidra till utvecklandet av god sed på aktiemarknaden offentliggörs nämndens uttalanden, om inte nämnden i ett visst ärende, av särskilda skäl, finner anledning att inte offentliggöra uttalandet.

Ett uttalande som gäller en planerad åtgärd får inte av nämnden offentliggöras förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Om nämnden bedömer att uttalandet är av särskild vikt för främjandet av god sed på aktiemarknaden och att ett offentliggörande skulle kunna ske på ett sådant sätt att företagshemlighet eller annan känslig information inte avslöjas eller någon på annat sätt skadas, kan ett sådant uttalande offentliggöras i anonymiserad och sammandragen form.

Om uttalandet avser ett tolkningsbesked om huruvida budplikt gäller enligt bestämmelserna i 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller besked om huruvida en viss åtgärd står i strid med bestämmelserna om försvarsåtgärder i 5 kap. samma lag, och beslutet innebär att ansökan helt eller delvis bifalls, ska uttalandet alltid offentliggöras. Offentliggörandet sker omedelbart eller, om det finns särskilda skäl, vid den senare tidpunkt som nämnden bestämmer.

Offentliggörande sker på nämndens hemsida. På hemsidan finns möjlighet att prenumerera på de offentliggjorda uttalandena.

 

Omprövning och överklagande

Uttalanden av ordföranden eller direktören ska på sökandens begäran omprövas av nämnden. Omprövning av sådant beslut sker av nämnden i vanlig sammansättning, såvida det inte är uppenbart att beslutet ska ändras.

Beslutar nämnden om uttalande med stöd av delegation från Finansinspektionen kan beslutet överklagas hos Finansinspektionen av den som beslutet angår, om beslutet har gått honom eller henne emot. Överklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Aktiemarknadsnämnden inom tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet. Om överklagandet avser ett av nämnden lämnat tolkningsbesked om huruvida budplikt gäller enligt bestämmelserna i 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller besked om huruvida en viss åtgärd står i strid med bestämmelserna om försvarsåtgärder i 5 kap. samma lag, och överklagas beslutet av annan än sökanden, ska överklagandet ha kommit in till nämnden inom tre veckor från det att beslutet offentliggjordes. Detsamma gäller om beslutet avser undantag från bestämmelserna om budplikt och försvarsåtgärder.

 

Konsultation

Bolag, rådgivare eller annan kan hos nämndens kansli begära tillfälle till diskussion av en fråga utan att frågan prövas av nämnden. En sådan konsultation kan ske vid personligt sammanträffande, genom e-post eller per telefon.

 

Tystnadsplikt

Ledamot och föredragande i nämnden, som i samband med behandling av ett ärende fått kännedom om omständigheter som inte framgår av något offentliggjort uttalande eller på annat sätt är allmänt tillgängliga har tystnadsplikt i denna del och får inte heller själv obehörigen använda sig av kunskapen. Detsamma gäller annan som i samband med nämndens behandling fått sådan kunskap.

 

Framställningar till nämnden

Framställningar till nämnden ska göras skriftligen, om inte ordföranden medger annat. I framställningen ska de omständigheter som ligger till grund för framställan anges.
En ofullständig framställning kan avvisas.

Framställningar ska skickas dels i original till Aktiemarknadsnämndens kansli, dels med e-post till info@aktiemarknadsnämnden.se där framställningen ska läggas som bilaga i Word-format.

Vid brådskande ärenden bör telefonkontakt tas med nämndens kansli innan framställningen skickas in.


Det åligger var och en som har kontakt med nämnden att till underlag för nämndens prövning lämna i relevanta hänseenden uttömmande, korrekta och tydliga upplysningar. Frågor från nämnden ska besvaras utan dröjsmål och kontakten med nämnden ska präglas av öppenhet och skyndsamhet.

 

Avgifter

Aktiemarknadsnämnden tar ut en avgift för behandling av framställningar till nämnden och för konsultationer.

För ärenden som beslutas av nämnden är grundavgiften 75.000 kr (exkl. moms). Därtill kommer arvoden till närvarande ledamöter och föredraganden. 

För ärenden som beslutas av ordföranden eller direktören är grundavgiften 20.000 kr (exkl. moms). Till detta kommer arvode till ordföranden och föredraganden.

I det fall en framställan återkallas definitivt dagen före eller samma dag som sammanträdet skulle ha ägt rum debiteras en halv grundavgift.

För konsultation som avser en sakfråga och kräver viss utredning är minimiavgiften 3.000 (exkl. moms). Enklare frågor besvaras kostnadsfritt.

Fakturering sker när behandlingen av ärendet är avslutad. Den fasta delen av avgiften som avser grundavgift och lägsta möjliga arvode för ordförande och föredragande ska, om så meddelas, erläggas i förskott innan behandlingen av framställan påbörjas.

Om inte annat överenskommits faktureras, i förekommande fall, sökandes ombud.