Aktiemarknadsnämndens huvudmän


Aktiemarknadsnämnden är ett av flera sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Nämnden arbetar helt fristående. Övriga sakorgan inom Föreningen är Aktiemarknadens självregleringskommitté, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och 
Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering.

Medlemmar i och finansiärer av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är:

  • FAR
  • Fondbolagens förening
  • Institutionella ägares förening
  • Nasdaq Stockholm
  • Svensk Försäkring
  • Svenska Bankföreningen
  • Föreningen Svensk Värdepappersmarknad
  • Svenskt Näringsliv