Om nämndens uttalanden


Nämndens uttalanden är alltid skriftliga. När ett uttalande meddelas efter framställning, tillställs uttalandet den sökande så snart uttalandet är klart.

Huvudregeln är att nämndens uttalanden ska offentliggöras. Det är framför allt på det sättet nämnden bidrar till utvecklandet av god sed på aktiemarknaden. Det kan dock i vissa fall finnas anledning att inte offentliggöra uttalandet. Ett uttalande som gäller en planerad åtgärd får inte av nämnden offentliggöras förrän åtgärden vidtagits eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalanden kan offentliggöras i anonymiserad form, om det krävs för att inte avslöja känslig information.

Nämnden har sedan starten gjort omkring 1 100 uttalanden. Totalt är idag drygt tre fjärdedelar av samtliga uttalanden offentliga. Nämnden arbetar fortlöpande med att få berörda parters tillåtelse att ge offentlighet åt äldre uttalanden där kravet på konfidentialitet inte längre bedöms göra sig gällande eller där omständigheterna är sådana att uttalandet inte skulle kunna offentliggöras i anonymiserad form.

Offentliggörande sker på nämndens hemsida. Önskar du prenumerera på de offentliggjorda uttalandena klicka här.